НахьышIум тежэ

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Биолог-Ново­кубанск» Прогресс — 0:4 (0:2).
Жъоны­гъуакIэм и 28-м Мыекъуапэ щызэIукIа­гъэх.

«Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Под­ковыров, Хьагъур, Власов (Шъхьэлахъо, 89), Букия (Такълый, 56), Ещенко (Дыхъу,
84), Гагиты, Iащэ, Хьасаныкъу (Палажнов, 56), Андрейченко (Кры­лов, 59), Къонэ.
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Циберкин — 32, 45, Селеменев — 55, Охрименко — 76.

ЗэIукIэгъум кIэухэу фэхъугъэм тигъэрэзагъэп. А Iащэр, О. Ещен­кэр, А. Къонэр, нэмыкIхэри «Биологым» икъэлапчъэ дэуа­гъэх, ау хъагъэм Iэгуаор ра-
дзэн алъэкIыгъэп. КъэлэпчъэIутэу В. Суворовыр цыхьэшIэгъоу ешIагъ.

«Зэкъошныгъэм» икъэлэпчъэ­Iутэу Д. Гиголаевыр дэеу ешIагъэу тлъытэрэп, арэу щытми, гъогогъуи 4 Iэгуаор дигъэкIыгъ. Ухъумэн Iофыгъохэр «Зэкъошныгъэм» зэригъэцакIэхэрэм гу­мэкIыгъуабэ къызыдахьы.

Пресс-зэIукIэр

— ЕшIэкIо ныбжьыкIэу тштагъэхэм яIэпэIэсэныгъэ зэнэкъо­къум диштэрэп. Ащ къыхэкIэу тызыIукIэрэ командэхэм афэдэу дэгъоу ешIэнхэм фэхьазырхэп. ХэкIыпIэу щыIэхэм тягупшысэщт, нахьышIоу тызэрешIэщтым тыпылъыщт, — къыIуагъ «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу Ешыгоо Сэфэрбый.

«Биологым» итренер шъхьаIэу Леонид Назаренкэм зэрилъытэ­рэмкIэ, «Зэкъошныгъэм» ешIэ-гъур дэгъоу ригъэжьагъ, ау гъэ­хъагъэ ышIын ылъэкIыгъэп, ар къызыхэкIыгъэр къыгурыIуагъэп. «Биологым» къэлапчъэм Iэгуаор дидзэным фэшI бэрэ чIыпIэшIу итыгъ. ЫпэкIэ щешIэхэрэр Л. На­заренкэм егъэмысэх, къэлапчъэм благъэу екIух, ау яамал къыхьырэп хъагъэм Iэгуаор радзэнэу. «Биологым» мурад хэхыгъэ иI, зэнэкъокъум щылъыкIотэн фаеу Л. Назаренкэм елъытэ.

Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, Адыгэ Республикэм и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр футбол ешIэгъум еплъыгъэх, республикэм испорт иIофышIэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

Я 31-рэ ешIэгъухэр

«Кубань» — «Махачкала» — 4:1, «Легион» — «Кубань-Холдинг» — 0:0, СКА — «Ессентуки» — 1:0, «Форте» — «Черноморец» — 1:2, «Мэщыкъу» — «Спартак» — 2:2, «ТIуапсэ» — «Анжи» — 2:6, «Интер» — «Динамо» — 1:2.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Кубань» — 74
2. «Кубань-Холдинг» — 74
3. «Черноморец» — 63
4. «Легион» — 58
5. СКА — 55
6. «Анжи» — 45
7. «Махачкала» — 43
8. «Форте» — 41
9. «Динамо» — 41
10. «Спартак» — 41
11. «Биолог» — 33
12. «Мэщыкъу» — 33
13. «Краснодар-3» — 30
14. «Зэкъошныгъ» — 22
15. «Интер» — 18
16. «ТIуапсэ» — 14
17. «Ессентуки» — 13.

2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъур футбол клубхэм мэкъуогъум и 15-м аухыщт. ЕшIэгъу щырыщ къафэнагъ. «Зэкъошныгъэр» мэкъуогъум и 2-м Новороссийскэ «Черноморцэм» щыIукIэщт, и 15-м Махачкала «Анжи» щыде­шIэщт.

Мэкъуогъум и 9-м «Зэкъошныгъэр» «Спартак» Налщык Мыекъуапэ щыIукIэщт.

«Кубань» апэрэ чIыпIэм уцу­жьыгъэми, купэу «Къыблэм» те­кIоныгъэр къыщыдэзыхыщтыр тшIэрэп.