Мэхъош Аслъан Ибрахьим ыкъор

Шъыпкъэныгъэ, гукIэгъу хэлъэу зигъашIэ къэзыхьыгъэ Мэхъош Аслъан Ибрахьимэ ыкъом игъонэмысэу идунай ыхъожьыгъ.

Козэт щапIугъ. Тренерэу дзюдомкIэ, самбэмкIэ Iоф ышIэзэ, нэбгырэ пшIы пчъагъэ ыгъэсагъ. Джон Липаридзе спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастер хъугъэ. Джумбер Липаридзе, КIэрэщэ Пщымаф, Шъхьэлэхъо Аслъан, Исаченко зэшхэр, Андрей Вырост­ковыр, фэшъхьафхэри спортым имастерых. ЩыIэныгъэм игъогу тырищагъэхэм тренер­хэр къахэкIыгъэх.

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэ игуадзэу илъэсыбэрэ щытыгъ. Республикэм испорт еджапIэу N 1-м ипащэу Мэхъош Ас­лъан загъэнафэм, ипшъэрылъхэр дэгъоу ыгъэцэкIагъэх. Аужырэ илъэсхэм спорт еджапIэм иIофышIагъ.

Пщыкъаныкъо Долэтыкъо самбэмкIэ еджапIэм ипащэу, Мэхъош Аслъан ащ игуадзэу зыщытыгъэ лъэхъаным дунаим, Европэм язэнэкъокъу­хэм Хьасаныкъо Мурат, нэмыкIхэм дышъэр къащахьыщтыгъ.

Хъот Юныс, Делэкъо Адамэ, фэшъхьафхэу спорт еджапIэ­хэм япащэхэм ащыгъу­пшэ­жьырэп Мэхъош Аслъан гу­кIэгъоу хэлъым гъунэ имыIэу зэрэпсэущтыгъэр. ИгущыIэ фабэкIи, зэхэщэн IофыгъохэмкIи IэпыIэгъу къызэрафэхъущтыгъэр гъашIэм хэкIокIэщтэп.

Лъэпкъым ыгу къыфытеозэ, Адыгэ Республикэм ихэхъоныгъэхэм арыгушхозэ ищыIэныгъэ къэзыхьыгъэ Мэхъош Аслъан ишIушIагъэхэм иIоф­шIэгъухэр, иныбджэгъухэр ащыгъуазэх, иадыгагъэ агъэлъапIэ. ЗэхэшIыкI ин иIэу, цIыф шъырытэу зэрэщытыр ипсэукIэ къыхэщыщтыгъ. ЛIа­къоу зыщыщым, къыпэбла­гъэ­хэм гуфэбэныгъэ афыри­Iагъ. Мэхъош Аслъанрэ ишъхьэ­гъу­сэрэ пшъэшъитIу зэдапIугъ, унэгъо дахэ зэдыряIагъ.

Илъэс 71-м итэу дунаим ехыжьыгъэ Мэхъош Аслъан игупсэхэм, иIахьылхэм ащыщэу, гъэзетэу «Адыгэ ма­къэм» иредактор шъхьаIэ игуа­дзэу МэщлIэкъо (Мэхъош) Саидэ тафэтхьаусыхэ, якъин адэтэIэты. ЩымыIэжьым Тхьэм джэнэт къырет.

«Адыгэ макъэм» иIофышIэхэр.