МэфэкIхэм ащэуджых

Лъэпкъ искусствэр зышIогъэ­шIэгъон кIэлэцIыкIухэм ясэнау­щыгъэ къызэIуахыным фэшI ама­лышIухэр яIэх.

— Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм IорыIуатэхэмкIэ икъутамэ зыщызыгъасэхэрэр еджэх, ансамблэхэм ахэтхэу къэшъох, орэд къаIо, усэхэм къя­джэх. КIэлэеджакIохэр Адыгэ Республикэм щыкIорэ зэхахьэхэм, зэнэкъокъухэм ахэла­жьэх, — къытиIуагъ АР-м искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъаджэу, лъэпкъ искусствэм щыцIэрыIоу ГъукIэ Замудин. — Сэнэхьатэу къыхахы ашIоигъом къыкIэуп­чIэх, гуетыныгъэ ахэлъэу яшIэныгъэ ха­гъахъо.

«Музейхэм ячэщ» зыфиIорэ зэхахьэм кIэлэеджакIохэм адыгэ орэдхэр къыщаIуагъэх, сурэтэу ашIыгъэхэр къыщагъэлъэгъуа­гъэх. КIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэм ижъырэ адыгэ орэдхэр къыщаIощтых, щыуджыщтых.

Сурэтым итхэр: искусствэхэмкIэ кIэ­лэцIыкIу еджапIэм зыщызыгъасэхэрэр, кIэ­лэегъаджэхэр.