Мэкъуогъум и 1-р — кIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

КIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Урысыем икIэлэцIыкIухэм ямэфэкIэу мыр зэрэ­щытым имызакъоу тэ, нахьыжъхэм, джыри зэ тыгу къегъэкIыжьы ахэмкIэ пшъэдэкIыжьэу тхьырэр зыфэ-
дэр. Сабыим лъытэныгъэ фэшIыгъэн, ифитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэ фае, ащ зэдиштэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, гъэсэныгъэ зэригъэгъотынымкIэ ищыкIагъэр зэкIэ IэкIэдгъэхьаныр типшъэрылъ.

Адыгеим икъэралыгъо хабзэ икъулыкъухэм анахь мэхьанэ зэратырэ пшъэрылъэу яIэхэм ащыщ къыткIэхъухьэхэрэр псауныгъэ пытэ яIэу щыIэныгъэм хэу­цонхэр. Хабзэмрэ обществэмрэ тиIуи, тишIи зэхэ­лъэу кIэлэцIыкIухэр кIочIэ бзаджэхэм ащытыухъумэнхэ, нравственнэ шIуагъэхэр ахэтлъхьанхэ, чIыпIэ тэ­рэз щыIэныгъэм щаубытыным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр зэшIотхынхэ фае.

КIэлэцIыкIу пэпчъ спортым, творчествэм апылъынымкIэ, исэнаущыгъэ хэгъэхъогъэнымкIэ, шIэныгъэхэр зэригъэгъотынхэмкIэ республикэми, зэрэхэгъэгу фэдэу, амал тэрэзхэр аригъэгъотынхэ фае. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIухэу сэкъатныгъэ зиIэхэм, щыIэныгъэм чIыпIэ зэжъу ригъэуцуагъэхэм тынаIэ атетыныр типшъэрылъ. Гъэмафэми а IофшIэныр зэпыдгъэурэп, кIэлэцIыкIухэм дэгъоу загъэпсэфыным, агукIэ зы­фэщэгъэхэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэнхэм тынаIэ ате­тэгъэты.

Урысые къэралыгъом социальнэ политикэу зэрихьэрэм илъэныкъо шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ уна­гъом IэпыIэгъу етыгъэныр. КIэлэцIыкIухэр насыпышIонхэмкIэ, псауныгъэ пытэ яIэу къэтэджынхэмкIэ, гъэсагъэ хъунхэмкIэ тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэныр типшъэрылъ. Мафэ къэс тикIэлэцIыкIухэм гушIуагъо къафихьынэу, неущрэ мафэм яцыхьэ телъынэу тыфай. Адыгэ Рес­публикэм ис тиграждан ныбжьыкIэхэм тафэлъаIо ушэтынхэу апэ илъхэр гъэхъагъэ хэлъэу зэпачынхэу ыкIи гъэмафэм дэгъоу загъэпсэфынэу! Ахэм янэ-ятэ­хэм шIоу щыIэр къадэхъунэу, яунагъохэм зэгурыIоныгъэ арылъынэу афэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный