«Къэралыгъо фэIо-фашIэхэр шIуагъэ къатэу гъэцэкIэгъэнхэ фае» атыгъах

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор зыщызэрихьэгъэ игъэкIо­тыгъэ зэхэсыгъо АР-м иминистрэхэм я Каби­нет тыгъуасэ иIагъ.

Къэралыгъо учреждениехэм фэIо-фашIэхэр агъэцэкIэнхэм пае къэралыгъо пшъэрылъхэр зэрэзэхащэхэрэм, «Цифровое развитие» зыфиIорэ программэм къыдыхэлъытагъэу документхэр электроннэ шIыкIэм тетэу хэбзэ органхэм агъэзе­кIонхэм фытегъэпсыхьэгъэ системэр пхырыщыгъэным, тхылъеджапIэхэм яIофшIэн, къэралыгъо закупкэхэм язэхэщэн, нэмыкIхэм ащ щатегущыIагъэх.

Къэралыгъо учреждениехэм фэIо-фашIэхэр агъэцэкIэнхэм фэшI къэралыгъо пшъэрылъхэр зэрэзэхащэхэрэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловыр. Шапхъэхэм, мылъкоу ащ пэIухьащтым игъэзекIон, ыпкIэ зыхэлъ Iофэу ашIэрэм игъэпсын, нэ­мыкIэу къыщыдэлъытагъэхэм ащ щигъэгъозагъэх.

Доклад ужым зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр а зэпстэумэ игъэ­кIотыгъэу атегущыIагъэх. АР-м и ЛIышъхьэ иеплъыкIэхэр къыриIотыкIызэ, къэралыгъо фэIо-фашIэхэр шIуагъэ къатэу гъэцэкIэгъэнхэм ыкIи IофшIагъэхэр шъхьэихыгъэу къэгъэлъэгъо­гъэнхэм мэхьанэ зэриIэм къыкIигъэтхъыгъ.

— Социальнэ псэолъэ зэ­фэ­шъхьафыбэ кIэу тэшIы е тэ­гъэ­цэкIэжьы. Ахэм ямэхьанэ къэзыгъэлъагъорэр цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр зэращагъэцакIэхэрэр ары. Социальнэ учреждениехэм зэкIэми ащ анаIэ тетын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу республикэм ипащэ гъэсэныгъэм ипрограммэхэр экономикэм ищыкIагъэ­хэр къадэлъытагъэхэу гъэпсыгъэнхэм мэхьанэ зэриIэр къыхигъэщыгъ. Апшъэрэ ыкIи гурыт профессиональнэ еджапIэхэр къэзыухыхэрэм IофшIэпIэ чIыпIэхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъу­гъэнхэм, хъызмэтшIапIэу рес­публикэм итхэм специалистхэр афэгъэхьазырыгъэнхэм афытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныри нахь агъэлъэшынэу къариIуагъ.

Къэралыгъо хэбзэ органхэм документхэр электроннэ шIыкIэм тетэу агъэзекIонхэм фытегъэпсыхьэгъэ системэм ипхырыщын фэгъэхьыгъэу къэгущы­Iагъ АР-м цифрэ хэхъоныгъэ­хэмкIэ, къэбарлъыгъэIэс ыкIи телекоммуникационнэ техно­логиехэмкIэ иминистрэу Шыу Заурбэч. Ащ идоклад ыуж АР-м и ЛIышъхьэ электроннэ шIыкIэм тетэу цIыфхэр егъэблэгъэгъэнхэ амал къатынэу къариIуагъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным цифрэ шIыкIэхэр пхырыщыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ унашъоу къышIыгъэхэр гъэ­цэкIэгъэнхэм фэшI пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр министрэм фи­шIыгъэх.

ТхылъеджапIэхэм яIофхэм афэгъэхьыгъэу АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ доклад къышIыгъ. ПстэумкIи 144-рэ республикэм ит, ахэм яфонд зэхэубытагъэу тхылъ миллиони 2-рэ мин 427-м ехъу хэлъ.

Модель библиотекэхэм ягъэ­псынкIэ пэрытныгъэр зыубытыгъэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ хъугъэ. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къыдыхэлъытагъэу 2019 — 2020-рэ илъэсхэм тхылъ­еджэпIи 8 республикэм щагъэ­кIэжьыгъ. Ахэр зычIэт унэхэр икIэрыкIэу зэрашIыжьыгъэхэм, лъэхъаным диштэу зэрэзэтырагъэпсыхьагъэхэм имызакъоу, фондхэр агъэкIэжьыгъэх. Блэ­кIыгъэ 2020-рэ илъэсым электроннэу е хэутыгъэу пстэумкIи тхылъ мин 47,4-м ехъу кIэу ахэм аIэкIагъэхьагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ модель библиотекэхэм ягъэпсын хэлэжьагъэхэм зэкIэми зэрафэразэр къыхигъэщыгъ, муниципальнэ образованиехэм тхылъеджапIэхэм яIофхэм нахьыбэу анаIэ атырагъэтыныр, мылъкоу халъхьэрэм хагъэхъоныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытым къыкIигъэтхъыгъ.

Джэджэ районыр респуб­ли­кэм ипащэ щысэу къыхьыгъ. Джырэблагъэ Урысыем икъоджэ тхылъеджапIэхэр зызэрагъэнэ­къокъухэм, станицэу Дондуковскэм дэтым «Стремительный рост числа читателей» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ текIоныгъэр къы­дихыгъ. Джащ фэдэу Теуцожь районым ит къуаджэу Очэпщые щашIыжьыгъэ модель библиотекэр цIыфэу екIуалIэрэр ана­хьыбэ зыщыхъугъэхэм ащыщэу стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэм къыхигъэщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ сэкъатныгъэ зиIэхэмрэ зынэхэм амылъэ­гъухэрэмрэ апае тхылъеджапIэу Мыекъуапэ дэтым иIофшIэн зэ­рэзэхищэрэми осэ ин къыфи­шIыгъ. Ари джырэблагъэ агъэ­кIэжьыгъэхэм ащыщ.

— Лъэхъаным диштэу зэтегъэпсыхьэгъэ тхылъеджапIэхэм ащыжъот, ныбжьыкIэхэр нахьыбэу якIуалIэ хъугъэ. Модель биб­лиотекэхэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэхащэнхэм пае ящыкIагъэр зэкIэри яI. Арышъ, гъэкIэжьын IофшIэныр лъыгъэ­кIотэгъэн, тхылъеджапIэхэм яколлективхэри Iофэу ашIэрэм кIэгъэгушIужьыгъэнхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы зэхэсыгъом къэралыгъо закупкэхэм япхыгъэ Iофхэми щатегущыIагъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.