Адыгеим илIыкIо куп форумым хэлэжьэщт

Адыгеим илIыкIо купэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипащэр я XXIV-рэ Дунэе экономикэ форумэу Петербург щыкIощтым хэлэжьэщт. Мэкъуогъум и 2 — 5-м конгресс-къэгъэ­лъэ­гъон гупчэу «Экспофорумым» ар щыкIощт.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным я XXIV-рэ Дунэе экономикэ форумэу Петербург щыкIощтым хэлэжьэщтхэм, ар зэхэзыщэ­хэрэм ыкIи ихьакIэхэм афакIоу шIуфэс псалъэ къышIыгъ.

«Дунэе сообществэм хэтхэм язэдэлэжьэныгъэ амыгъэпы­тэ­мэ, лъэныкъуабэкIэ язэпхыныгъэхэм зарамыгъэушъомбгъу­мэ, уахътэм къыгъэуцурэ Iофыгъо­хэр зэшIуахын, зыпкъ итэу хэ­хъоныгъэ ашIын зэрамылъэ­кIы­щтыр нэрылъэгъу. Евразийскэ экономическэ союзым къы­дыхэлъытагъэу бэшIагъэ ащ фэдэ Iофхэр зызетхьэхэрэр, шъхьафит сатыум ишапхъэхэр зыдгъэфедэхэрэр, инвестициехэмкIэ, технологиехэмкIэ тызызэхъожьырэр. НэмыкI шъолъыр­хэми экономикэ, научнэ-техническэ зэдэлэжьэныгъэу тихэ­гъэгу адыриIэр нахь ыгъэлъэшы шIоигъу. Псауныгъэм икъэухъу­мэнкIэ, цифрэ шапхъэхэм ате­хьэгъэнымкIэ опытэу тиIэмкIэ тадэгощэнэу тыхьазыр, тызэ­гъу­сэу телекоммуникационнэ, энергетическэ, транспорт инфраструктурэм изытет нахьышIу тшIы, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэнкIэ тызэдэлажьэ тшIоигъу», — къыIуагъ Владимир Путиным.

Петербург щыкIощт дунэе экономикэ форумым ихъугъэ­-шIэгъэ шъхьаIэу хъущтыр пленарнэ зэхэсыгъоу къэралыгъом ипащэу Владимир Путиныр зы­хэлэжьэщтыр ары.

Адыгеим илIыкIохэр я XXIV-рэ дунэе экономикэ форумым къыдыхэлъытэгъэ Iофыгъо шъхьаIэхэм ахэлэжьэщтых, ин­вестициемкIэ амалэу яIэхэр къагъэлъэгъощтых. АР-м и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат форумым ипленарнэ зэхэсыгъо хэлэжьэщт, зэIукIэгъу, зэдэгущы­Iэгъу заулэ адыриIэщт. Ащ нэ­мыкIэу сатыу гупчэу «МЕГА Адыгея» зыфиIорэм игъэкIэ­жьынрэ зекIо кластерым зегъэу­шъомбгъугъэнымрэ япхыгъэ зэзэгъыныгъэхэм акIэтхэнхэу рахъухьэ.

Эксперти 130-м ехъу форумым къыщыгущыIэнэу, экономикэм илъэныкъо зэфэшъхьаф­хэм алъыIэсынхэу рахъухьэ. Хабзэ зэрэхъугъэу, Урысые Фе­дерацием ишъолъырхэм инвестициехэмкIэ яIофхэм язытет къэзыгъэлъэгъорэ рейтингым икIэуххэр форумым щызэфахьысыжьыщтых. Инвестиционнэ проектыкIэу Урысые Федерацием и Правительствэрэ эксперт объединениехэмрэ 2021-рэ илъэсым къыхахырэм ипхырыщынкIэ Iофтхьабзэу зэрахьащтхэм сессием хэлэжьэщтхэр атегущыIэщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу