Iофыгъо зэфэшъхьафхэр къыщаIэтыгъэх

АР-м экономикэ политикэмкIэ и Координационнэ совет изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм 2020-рэ илъэсым республикэм товархэр къызэрэ­щыдагъэкIыгъэхэм, IофшIэнхэмрэ фэIо-фашIэхэмрэ зэрэщагъэцэкIагъэхэм япхыгъэ Iофыгъохэм щахэплъагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу АР-м ивице-премьерэу Сапый Вячеслав зэхэсыгъор зэрищагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ тапэкIэ мызэу-мытIоу хигъэунэфыкIыгъагъ республикэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ нэкъокъо­ным мэхьанэшхо зэриIэр. Мы лъэныкъомкIэ хабзэм икъулыкъухэм яIофышIэхэм зызэра­гъэчанын фаер Урысые Фе­дерацием и Президент и Указэу 2018 — 2020-рэ илъэсхэм нэкъокъоным зегъэушъомбгъугъэным тегъэпсыхьэгъэ планыр зыщыухэсыгъэм щыгъэнэфагъ.

А пшъэрылъхэр гъэхъагъэ хэлъэу гъэцэкIэгъэнхэм пае 2018-рэ илъэсым ибэдзэогъу Федеральнэ антимонопольнэ къулыкъумрэ АР-м иминист­рэхэм я Кабинетрэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтымкIэ зэзэгъыныгъэм кIэтхэгъагъэх. Нэкъокъоным Адыгэ Респуб­ликэм зыщегъэушъомбгъугъэнымкIэ гъогу картэу 2019 — 2021-рэ илъэсхэм ателъытагъэр зэхагъэуцуагъ.

АР-м экономикэ хэхъоны­гъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур къызэриIуагъэмкIэ, мы лъэныкъомкIэ гъэхъэгъэ шIукIаехэр ашIыгъэх. 2019-рэ илъэсым Адыгеим я 45-рэ чIыпIэр ыубытыгъагъ, 2018-рэ илъэсым я 58-рэ, 2017-рэ илъэ­сым я 82-рэ чIыпIэр ыIыгъыгъ. 2020-рэ илъэсымкIэ кIэуххэр шIэхэу нафэ къэхъущтых.

Пандемием зызэриушъомбгъугъэм емылъытыгъэу гъэрекIо республикэм итовар бэдзэр 33-мэ нэкъокъоным зырагъэу­шъомбгъугъ. КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфынкIэ ыкIи ахэм япсауныгъэ гъэпытэгъэнымкIэ ары Iофхэр къазыщыдэмыхъугъэхэр.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ предпри­ни­мательхэр яIофшIэн кIэгъэгу­шIугъэнхэмкIэ, цIыфхэр бизне­сым къыхэщэгъэнхэмкIэ Iоф­хэр лъагъэкIотэнхэ зэрэфаер.

Инвестициехэр шъолъырым къызэрэхалъхьащтхэм, мэхьанэшхо зиIэ проект заулэмэ япхырыщынкIэ IэпыIэгъу къазэра­рагъэгъотыщтым япхыгъэ Iофы­гъохэми ахэплъагъэх. АР-м экономикэ политикэмкIэ и Ко­ординационнэ совет иунашъокIэ ООО-у «Ингка Сентерс Рус Проперти А» зыфиIорэм ипроектэу сатыу гупчэу «МЕГА Адыгеим» ишIынрэ игъэкIэ­жьынрэ япхыгъэр анахьэу зынаIэ зытырагъэтыщтхэм ахагъэхьагъ. Чэзыу-чэзыоу псэуа­лъэхэр компанием зитIупщхэкIэ, мылъкоу къаIэкIахьэрэм тыралъхьащт хэбзэIахьымкIэ фэгъэкIотэныгъэхэр къафашIыщтых.

АНО-у «Красная поляна» зыфиIорэм иинвестиционнэ проектэу экокурортэу «Лэгъо­-Накъ» ишIын тегъэпсыхьагъэми мэхьанэшхо ратыгъ. Джащ фэдэу нэмыкI инвесторми —ООО-у «Агробиохимическая лаборатория» зыфиIорэми чIыгухэмрэ къэкIхэрэмрэ анализхэр зэрахахыщтхэ автоматизированнэ линиемрэ лабораториемрэ ягъэпсынкIэ хэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу къафэхъущтых. IофшIэпIэ чIыпIэ 18 ащ щызэхащэщт, сомэ миллион 22,4-рэ хъурэ инвестициехэр къахалъхьащтых.

Зэхэсыгъом икIэух Сапый Вячеслав ащ хэлэжьагъэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ инвестициехэр нахьыбэу шъолъырым къыхалъхьанхэм, инвесторхэм IофшIэнымкIэ амалхэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэм, адми­нистративнэ, инфраструктурэ пэрыохъухэр техыжьыгъэнхэм мэхьанэшхо зэряIэм.