ЯпшIыкIутIонэрэу дышъэр къыхьыгъ

Дэеу зэхэзыхыхэрэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу Москва хэкум икъалэу Зеленоград щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ иеджа­пIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ Беданыкъо Заур, кг 81-рэ, дышъэр къыдихыгъ. Мыщ фэдэ зэIукIэгъухэм я 12-рэу апэрэ чIыпIэр тибатыр къащихьыгъ. Заур дунаим изэ­нэкъокъу, Олимпиадэ джэгунхэу 2022-рэ илъэсым щыIэщтхэм ахэлэжьэнэу зегъэ­хьазыры.

Адыгеим дзюдомкIэ ибэнакIоу Инна Кибиткинам, кг 63-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Урысыем изаслуженнэ тренерэу Беданыкъо Байзэт тибэна­кIохэр егъасэх.

Сурэтым итхэр: Инна Кибиткина, Беданыкъо Байзэт, Беданыкъо Заур.