«ЦIыфхэм яшIоигъоныгъэкIэ зыхарагъэлъхьан фае»

Зэпахырэ узэу коронавирусыкIэу «COVID-19-м» пэшIуекIорэ вакци­нэр зэкIэми зыхалъхьаныр шIокI зимыIэ Iофэу шIыгъэныр УФ-м и Пре­зидентэу Владимир Путиным ыдагъэп.

— ЦIыфхэм яшIоигъоныгъэкIэ зыхарагъэлъхьан фае, — ыIуагъ къэралыгъом ипащэ. — Прививкэр зэрящыкIагъэр, ар амышIымэ зэпахырэ узым щынагъо къызэритырэр ежьхэм ежь-ежьырэу къагурыIон, зэхашIыкIын фае.

ЦIыфхэм ящынэгъончъагъэ, ахэр къэухъумэгъэнхэр, ящыIэныгъэ, япсауныгъэ къызэтегъэ­нэжьыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр эпидемием къызэригъэнэфагъэр къыхигъэщызэ, коронавирусым зызэриушъомбгъу­рэр къэгъэуцугъэныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытым, «коллективнэ иммунитетыр» гъэпсыгъэныр хэкIыпIэ закъоу зэрэхъурэр Президентым кIигъэтхъыгъ.

— ЗэкIэми джыри зэ шъуегупшысэнэу сышъолъэIу. Урысыем къыщашIыгъэхэ вакцинэхэм яшIуагъэ къызэрэкIорэр нэбгырэ миллион пчъагъэу зыхязыгъэлъхьагъэхэм къаушыхьатыгъ. Тивак­цинэхэр анахь цыхьэшIэгъух ыкIи щынэгъончъэх. Специалистхэми ар къыхагъэщы, ахэм яшIошI­хэр къыдэтэжъугъэлъытэх. Вакцинэр зыхязыгъалъхьэмэ зышIоигъохэм апае амал пстэури щыI, — за­къыфигъэзагъ Владимир Путиным Урысыем щыпсэухэрэм.