Хьэ гъорыкIохэм чип ахагъэуцощт

Хьэ гъорыкIохэр къэзыубытырэ, стерилизацие Мыекъуа­пэкIэ зышIырэ организацием мы мафэхэм Мыекъопэ къэлэ администрацием зэзэгъыныгъэ дишIыгъ.

Зэзэгъыныгъэм къызэрэдилъытэрэмкIэ, хьэ гъорыкIохэр къаубытыщтых, ахэм яIэзэщтых, вакцинэ ахалъхьащт ыкIи стерилизацие ашIыщтых, мы фэIо-фашIэхэр агъэцэкIэфэ приютым мэфэ 38-рэ ахэр щаIыгъыщтых, чипхэр ахагъэуцонхэшъ, атIупщыжьыщтых.

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым и ГъэIорышIапIэ къызэритырэмкIэ, Мые­къуапэ иобщественнэ чIыпIэхэм мэ­къуогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу хьэ гъорыкIохэм якъэубытын аублэщт.

Хьэ гъорыкIоу гъогумэ ателъхэр зэ­фэшъхьафых, ахэм ахэтых зэрар къыозымыхынхэри, ау къыптебэнэн, къыоцэкъэн зылъэкIынэу ахэтыри макIэп. Хьэхэр бэу зэхэтэу зылъэгъухэрэр псэу­пIэ-коммунальнэ хъызмэтым и Гъэ­IорышIапIэ санитарнэ зытетым лъыплъэрэ отделым ителефонэу: 8(8772)52-74-74-рэм теонхэу къэлэдэсхэм къяджэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын хьэ гъорыкIохэм афэгъэхьыгъэ федеральнэ хэ­бзэ­гъэуцугъэм 2020-рэ илъэсым зэ­хъо­кIыныгъэхэр зэрэфэхъугъэхэр. Хьэ гъо­рыкIор къаубытын, вакцинэ халъхьан, стерилизацие ашIын, чип палъхьанышъ, къызыщаубытыгъэ чIыпIэм ащэжьын фае. ШэпхъакIэхэм къызэрэдалъытэрэмкIэ, къаубытыгъэхэ хьэхэр приютым карантин щахьыщт, нэужым шIоигъоныгъэ зиIэм ратыщт, зи фэмыемэ къы­зыщаубытыгъэ чIыпIэм ащэжьыщт.

Зыми имыеу гъогум тет хьэм ышIэщтыр къэшIэгъуай. ЦIыфхэмкIэ щынагъо зыпылъхэ хьэхэу цакъэхэрэр къатIупщыжьыщтхэп. Джащ фэдэу хьэ зиIэ бысымхэми япсэушъхьэ гъогум тетэу, зэрар цIыфмэ къафихьы зыхъукIэ, административнэ пшъэдэкIыжь тыралъ­хьащт.

ДЕЛЭКЪО Анет.