Химки икъэгъэлъэгъонхэм узыIэпащэ

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ театральнэ зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щэкIох.

Москва хэкум икъалэу Химки идраматическэ театрэу «Тэ тиун» зыфиIорэм икъэгъэлъэ­гъонхэр АР-м и Къэралыгъо Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адам ыцIэ зыхьырэм щырагъэжьагъэх. А. Н. Островскэм ипьесэ техыгъэу режиссерэу Владимир Красовскэм ыгъэуцугъэ комедиеу «ШIулъэгъур ыкIи картхэр» зыфиIорэм искусствэм пылъхэр ашIогъэшIэгъонэу еплъыгъэх.

Зэшъхьэгъусэхэм цыхьэ зэфашIыжьырэп. Бзылъфыгъэм илI шъэфэу пшъашъэм зэрэ­IукIэрэр цIыфхэм ашIэ хъугъэ. Унагъом гумэкIыгъоу илъыр артистхэу Анастасия Фаертак, Александр Карповым, Лариса Бедновам, Ярослав Агекян, Владимир Красовскэм къытлъа­гъэIэсы. НэпцI зыхэлъ шIулъэгъум ылъапсэ пытэ зэрэмыхъу­щтыр къыхагъэщызэ, едзыгъо­хэм узыIэпащэ.

Артистхэр искусствэм щашIэх. IупкIэу зэрэгущыIэхэрэм, нэп­лъэгъоу зэфашIырэм уригъэгупшысэнэу зэрэщытым къэ­гъэлъэгъоныр къегъэбаи.

Мыекъуапэ дэгъоу къыщытпэгъокIыгъэх. Республикэм и Къэралыгъо Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу Сулейманов Юныс ныбджэгъуныгъэу дэтшIыгъэр щыIэныгъэм щылъыдгъэкIотэщт. Театрэр Москва хэкум къед­гъэблэгъагъ.

Пшысэхэм атехыгъэ къэгъэлъэгъонхэри Химки итеатрэ ыгъэуцугъэх. Адыгеим щыщ кIэлэцIыкIухэр, ны-тыхэр ягуапэу спектаклэхэм яплъых.

Искусствэм зэфищэгъэ театрэхэм якъэгъэлъэгъонхэр щыIэныгъэм къыхэхыгъэх. Режиссерхэм, артистхэм къызэраIорэмкIэ, искусствэм цIыфыр зэрипIурэр нахь къыхагъэщы ашIоигъоу зэIукIэгъухэр зэхащэх.

ЕмтIылъ Нурбый.