Химием итхьамаф

Мы мафэхэм Адыгэ къэралыгъо университетым «Химием итхьамафэ» щэкIо.

Мы предметым изэгъэ­шIэн нахь зырагъэушъомбгъуным, гъэсэныгъэм иу­чреждениехэм якIэлэ­еджакIохэр ащ нахь фэщагъэ хъунхэм фэшI химикым и Мафэ ехъулIэу илъэс къэс мы Iофтхьа­бзэр апшъэрэ еджапIэм щызэхащэ. АКъУ-м естествознаниемкIэ ифакультет химиемкIэ икафедрэрэ студенческэ научнэ­-ушэтын коллективэу «Нут­рициолог» зыфиIорэмрэ Iоф­тхьабзэм кIэщакIо фэ­­хъугъэх.

Адыгэ къэралыгъо университетым икIэлэегъа­джэхэр, истудентхэр ыкIи гъэсэныгъэм иучреждениехэм ащеджэрэ кIэлэ­еджакIохэр тхьамафэм къыкIоцI Iофтхьэбзэ зэ­фэшъхьафхэм ахэлажьэх.

«Химием итхьамафэ» мэфэкI шIыкIэм тетэу жъоныгъуакIэм и 20-м къызэIуахыгъ. Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм шIуфэс къарахыгъ естествозна­ни­емкIэ факультетым иде­канэу Андрей Кузьминым ыкIи химиемкIэ кафедрэм ипащэу ЦIыкIу­ныбэ Аминэт.

«Знатоки химии» зыфиIорэ квестыр гъэшIэ­гъонэу кIуагъэ. Нэбгырэ 30 фэдиз ащ хэлэжьагъ. Нэужым Iэнэ хъураехэр зэхащагъэх. Апэрэм — АКъУ-мрэ МГГТК-мрэ шIуа­гъэ къыхьэу мы лъэныкъомкIэ Iоф зэрэзэ­дашIэщтым щытегущыIа­гъэх. ЯтIонэрэ Iэнэ хъураем — витаминхэм шIуа­гъэу апылъым. Джыри Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэр зэхащэнэу ра­хъухьэ.

ДЕЛЭКЪО Анет.