IофтхьэбзакIэхэр зэшIуахыщтых

Урысыем щыпсэурэ унэгъо миллионитIу фэдизмэ ыкIи бзылъфыгъэ лъэрымыхьэхэм ахъщэ IэпыIэгъу аратыщт.

Урысые Фдерацием и Президент и Джэпсалъэ къыдилъытэрэ социальнэ положениехэр гъэцэкIагъэ хъунхэм пае «Единэ Россием» къыгъэхьазырыгъэ гъэтэрэзыжьынхэр Къэралыгъо Думэм ящэнэрэ кIэух хэплъэгъум­кIэ ыштагъэх. КIэу къыхэхьагъэ­хэм ащыщ сабыеу илъэси 7-м шIомыкIыгъэм лъыплъэрэ ным е тым больничнэр лэжьапкIэм ипроценти 100-у къызэрэратыщтыр, къыхигъэщыгъ фракциеу «Единэ Россием» ипащэ игуа­дзэу Андрей Исаевым. 2021-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м къыщы­ублагъэу ащ кIуачIэ иIэ хъущт.

«НепэкIэ больничнэр страховой шIыкIэм тетэу къараты. Стажэу цIыфым иIэр мэзи 6-м нахь макIэ зыхъукIэ, больничнэр анахь лэжьэпкIэ цIыкIум фэдизыщт. Мэзи 6-м къыщегъэжьагъэу илъэси 5-м нэсмэ — лэжьапкIэм ипроцент 60 къыратыщтыр. Илъэси 5-м къыщегъэ­жьагъэу 8-м стажыр нэсымэ — процент 80, ащ къыкIэлъыкIорэ илъэсхэм проценти 100-м нэсэу къаратыщт. Илъэси 7-м шIомыкIыгъэ кIэлэцIыкIу зиIэхэр нахьыбэрэмкIэ зистаж мыин ны-тыхэр ары. Ахэр больничнэм кIонхэ фаеу зыхъукIэ, унагъом чIэнэгъэшхо ешIы, — къыкIи­гъэтхъыгъ Андрей Исаевым.

Ащ нэмыкIэу бзылъфыгъэ лъэрымыхьэхэу учетым жьэу хэуцуагъэхэм ыкIи щыIэныгъэм чIыпIэ зэжъу ригъэуцуагъэхэм мазэ къэс ахъщэ къаратыщт. Шъолъырым урыпсэунымкIэ анахь ахъщэ макIэу щагъэнэфагъэм нахь макIэ къызэратыхэрэм фэгъэкIотэныгъэ зыхэлъ ахъщэ къаIэкIагъэхьащт. Бэдзэогъум и 1-м къыщыублагъэу ащ фэдэ IэпыIэгъур хэгъэгум гурытымкIэ сомэ 6350-м щынэсыщт. Апэрэ социальнэ онлайн-форумэу В. В. Путиныр зыхэлэжьагъэм «Единэ Россием» ар къыщыхигъэщыгъагъ.

«А Iофтхьабзэм мэхьанэшхо иIэу щыт. ЗэкIэми анахьэу бзылъфыгъэ лъэрымыхьэр ары къэралыгъо IэпыIэгъу зищыкIагъэр. Сабыеу къэхъущтым ипсауныгъэ зыфэдэщтымкIэ ащ пшъэдэкIыжьышхо ехьы», — къы­кIигъэтхъыгъ ВОО-у «Молодая гвардия «Единой России» зыфиIорэм ипащэу, къалэу Мые­къуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асыет.

«Тэ къызэрэтлъытэрэмкIэ, бзылъфыгъэ мин 630-рэ фэдиз а IэпыIэгъум къыхиубытэщт», — къыхигъэщыгъ Андрй Исаевым.

Ящэнэрэ гъэтэрэзыжьыныр зыфэгъэхьыгъэр илъэси 8-м къыщыублагъэу илъэс 16-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэр ным е тым изакъоу ыпIухэ зыхъукIэ, е кIэлэ пIупкIэр хьыкумым иунашъокIэ зытын фаехэр ары. МыщкIэ унагъом гурытымкIэ нэбгырэ телъытэу къыIэкIахьэрэр урыпсэунымкIэ анахь ахъщэ макIэу агъэнэфагъэм шъхьадэ­кIынэу щытэп.

«Мыщ фэдэ ахъщэ IэпыIэгъум, тэ къызэритыдзэрэмкIэ, кIэлэцIыкIу мин 360-рэ фэдиз къыхиубытэщт. ГурытымкIэ ар сомэ 5360-рэ УрысыемкIэ зэрэхъущтыр. Бэдзэогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу ар къаратыщт», — къыIуагъ Андрей Исаевым.

«Совет матерей России» зыфиIорэ движением итхьаматэу, ОНФ-м иэкспертэу Татьяна Буцкаям къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Iофтхьабзэхэу рахъу­хьагъэхэм шIэхэу кIуачIэ яIэ хъуным ны-тыхэр щэгугъух.

«КIэу къыхэхьащтхэм анахь шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ бзылъфы­гъэ лъэрымыхьэхэу жьэу учетым хэуцуагъэхэм аратыщт IэпыIэ­гъур. Ахэм мэкIэ дэд ахъщэу аратыщтыгъэр. Сабыеу къафэхъу­щтыр зэрагъэшхэщтымрэ зэрафэпэщтымрэ лъэшэу ахэр егъэгумэкIых ыкIи а IэпыIэгъур ящыкIэгъэ дэдэу щыт», — къыхигъэщыгъ Татьяна Буцкаям.

Джащ фэдэу нымрэ тымрэ яз ыпIурэ кIэлэцIыкIухэу илъэс 16 мыхъугъэхэм апае IэпыIэгъу ятыгъэным мэхьанэшхо иIэу щыт.

«НахьыбэрэмкIэ ахэр бзылъфыгъэхэу кIэлэцIыкIум ищыкIагъэр рагъэгъотыным пае Iоф зышIэхэрэр ары, унагъом иIоф нахь къэзгъэпсынкIэн зылъэ­кIыщт пIупкIэр къягъэтыгъэным джырэкIэ бэ къыпыкIырэр», — къыхигъэщыгъ Т. Буцкаям.

«Владимир Путиным и Джэ­псалъэ социальнэ Iофтхьабзэхэм чIыпIэшхо щаубытыгъ. Унагъом IэпыIэгъу зэрэратыщтыр ары анахьэу ащ ынаIэ зытыригъэтыгъэр. ДжырэкIэ а Iофым мэхьанэшхо иIэу щыт, сыда пIомэ пандемием цIыфхэм зэрарышхо арихыгъ», — къыIуагъ Мыекъуа­пэ идепутатэу ХьакIэлI Руслъан.

Шъугу къэдгъэкIыжьын социальнэ Iофыгъохэу «Единэ Россием» Президентым лъигъэIэсыгъэхэм ащыщхэм и Джэпсалъэ ащ къызэращыдыригъэштагъэр. Ахэм зыкIэ ащыщ еджапIэм джыри мыкIорэ кIэлэцIыкIухэм апае больничнэр проценти 100-у ным е тым къызэрэратыщтыр, бзылъфыгъэ лъэрымыхьэхэу чIыпIэ къин хэфагъэхэми ахъщэр аратыщт. Ащ нэмыкIэу къэралыгъом ипащэ пшъэрылъ афи­шIыгъ илъэси 8-м къыщегъэжьагъэу 16-м нэс зыныбжьхэм, ным е тым язакъоу апIухэ зыхъукIэ, ахъщэ IэпыIэгъу аратынэу. Джэпсалъэм ыуж ищыкIэгъэ зэхъокIыныгъэхэм Къэралыгъо Думэр ахэплъэным пае «Единэ Россием» къахилъхьагъэх.