ЗыкIыныгъэр къашъом илъэмыдж

Дунаим щызэлъашIэу

Адыгэ Респуб­ликэм и Къэ­ралыгъо акаде­мическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» иконцертхэр Темыр Кавказым гъэшIэ­гъо­нэу щыкIуагъэх.

Къош Къэбэртэе-Бэлъкъарым икъалэу Бэхъсан «Налмэсым» пчыхьэзэхахьэхэр щыригъэжьагъэх. Бысымхэр тиансамблэ дахэу къыпэгъокIыгъэх. Артистхэмрэ искусствэр зыгу рихьыхэрэмрэ ныбджэгъу зэIукIэгъухэр зэдыряIагъэх.

«Налмэсым» къалэу Беслъан концертитIу къыщитыгъ. Зыр шIушIэ пчыхьэзэхахьэу щытыгъ. 2004-рэ илъэсым къалэм иеджапIэ уIэшыгъэ купхэр къытебанэхи, кIэлэцIыкIухэр, ны-тыхэр, кIэлэ­егъаджэхэр гъэры ашIыгъагъэх. ЕджапIэм машIор къызыкIадзэм мамыр цIыф­хэр хэкIодагъэх.

Хъугъэ-шIагъэм фэгъэхьыгъэ зэхэт саугъэтыр «Налмэсым» иартистхэм зэрагъэлъэгъугъ.

Мамыр щыIакIэм игъэпытэн ехьылIэгъэ шIушIэ пчыхьэзэхахьэм кIэлэеджа­кIохэр, зиIахьылхэр хэкIодагъэхэр, хэ­бзэухъумакIохэм якъулыкъушIэхэр, нэмыкIхэри еплъыгъэх.

ЯтIонэрэ концертэу Беслъан щыкIуагъэм «Налмэсым» икъа­шъохэр къыщигъэлъэгъуагъэх.

Зы бзэ, зы хабзэ, зы лъэпкъ

Темыр Осетием — Аланием икъэ­лэ шъхьаIэу Владикавказ ыкIи Къэбэртэе-Бэлъкъарым икъэлэ гупчэу Налщык зэкъошныгъэм игъэпытэн фэгъэхьыгъэ кон­цертхэр игъэкIотыгъэу ащы­зэха­ща­гъэх. Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсымрэ» Къэбэртэе-Бэлъкъарым и Къэралыгъо академическэ ан­самблэу «Кабардинкэмрэ» зэгъу­сэхэу концертхэр къатыгъэх.

Мэлылъфэгъум и 15-м ащ фэдэ зэхэт концерт зэкъош ансамблэхэм Мыекъуапэ къыщагъэлъэ­гъуагъ. Iофтхьабзэр искусствэм пылъхэм лъэшэу ашIогъэшIэгъон хъугъэ.

— Лъэпкъ искусствэу тиIэр, тыбзэ зэфэдэх, зы лъэпкъэу дунаим тытет. Искусствэм ыбзэкIэ ахэр тикъашъохэм къащытэшIых. Адыгэхэр зэпэчыжьэхэу Урысыем ишъолъырхэм, IэкIыб хэгъэгухэм ащэпсэух. Ар къыдэтлъытэзэ, ти­зэфыщытыкIэхэр зэрэдгъэпытэхэ­рэр цIыфмэ нахьышIоу ядгъашIэ тшIоигъу, — къытиIуагъ «Кабардинкэм» ихудожественнэ пащэу, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Темыр Осетием — Аланием язаслуженнэ артистэу Iэтэбый Игорь.

Зы лъэпкъ —ансамблитIу

«Кабардинкэмрэ» «Налмэсымрэ» яконцертхэм уяплъызэ, «Адыгэ уджхэр», «ЗэфакIор», нэмыкI къашъохэр зэгъусэхэу къызэрашIыхэрэм уегъэгушхо. ГущыIэм пае, «ЗэфакIор» къагъэ­лъагъозэ, «Налмэсым» иартистхэмрэ «Кабардинкэм» хэтхэмрэ зыщызэблахъу. Артистхэр респуб­ликэу зыщыщхэм уемыгупшысэу искусствэм щызэгурыIохэзэ, къашъор шэпхъэ лъагэм диштэу кIырагъэщы, ар сыд фэдэу даха!

— Зы лъэпкъэу тызэрэщытыр дунаим нахьышIоу щядгъашIэ тшIоигъу, — тизэдэгущыIэгъу лъе-­­гъэкIуатэ «Налмэсым» ихудо­жест­веннэ пащэу, Урысыем, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Хъоджэе Ас­лъан. — Къашъохэр дгъэуцухэ зыхъукIэ, орэдышъоу дгъэфедэрэр зэфэдэу бэрэ къыхэкIы. Искусствэм зэлъэпкъэгъухэр нахь зэ­фе­щэх. Урысхэр, осетинхэр, къэн­дзалхэр, нэмыкI лъэпкъхэри тиконцертхэм ягуапэу яплъыгъэх.

А. хъоджаем бэмышIэу ыгъэу­цугъэ къашъоу «Налмэс-налкъу­тэр» «Налмэсым» апэрэу къы­шIыгъ. Тифольклор баеу зэрэ­щытыр къашъом къыхэщыгъ.
«Кабардинкэм» икъэшъуакIоу ХьаIупэ Наирэ зэкъошхэм япчы­хьэзэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэр Темыр Кавказым зэрэщы­лъагъэкIотагъэр гуапэ щэхъу. «Нал­мэсым» иартистхэу Хьакъуй Анжеликэ, Бэрзэдж Дианэ, Къулэ Мурадинэ, Едыдж Гушъао, Хьа­жэкъо Пщымафэ, фэшъхьафхэм зэIукIэгъухэр шIукIэ агу къэкIы­жьых, зэкъош къэшъуакIохэр ныбджэгъу зэфэхъугъэх.

Адыгэ джэгур

«Удж-хъураекIэ» аухырэ концертхэр тарихъым инэкIубгъохэм ахэкIокIэщтхэп, — еIо Адыгеим инароднэ артистэу, Абхъазым изаслуженнэ артистэу НэмытIэкъо Аслъан. — Нахь кIалэу сызыщэтым, къашъоу къэтшIыщтыгъэхэм ащыщхэр «Налмэсым», «Кабардинкэм» ярепертуархэм ахэтых. Зы лъэпкъэу тызэрэщытыр концертхэм къащыдгъэлъагъозэ, ис­кусствэм хэхъоныгъэхэр фэ­хъух, тизэфыщытыкIэхэр мэпытэх.

«Налмэсымрэ» «Кабардин­кэм­рэ» япчыхьэзэхахьэхэм адыгэ джэгухэр гур зыIэпащэу ащыкIуа­гъэх. Артистхэр, ансамблэхэр зэхэтхэу, джэгум нэпэеплъ сурэт­хэр атырахыгъэх.

Онлайн шIыкIэм тетэу концертхэр дунаим щалъэгъугъэх. Искусствэм ибаиныгъэ шIукIэ къызэтэжьхэрэ артистхэр джыри зэIу­кIэщтых. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэ­хахьэхэр зэкъош ансамблэхэу «Кабардинкэмрэ» «Налмэсымрэ» зэхащэщтых.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэм арытхэр: «Кабардинкэмрэ» «Налмэсымрэ» язэ­хахьэхэр.