ЖъоныгъуакIэм и 26-р — урысые предпринимательствэм и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ предпринимательхэр!

Урысые предпринимательствэм и Мафэ фэшI ты­шъуфэгушIо!

Мы мафэр цIыф чанхэм, къиным къымыгъащтэхэрэм, щыIэныгъэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм дэгъоу закъыщызгъэлъэгъон зылъэкIыхэрэм, тиреспублики, тихэгъэгуи яхэхъоныгъэ зиIахьышIу хэзышIыхьан зы­лъэкIыхэрэм япхыгъэу щыт.

Предпринимательствэр щымыIагъэмэ, джырэ обществэр непэкIэ зыфэдэщтгъагъэр къызшIогъэшIыгъуай. ТищыIэныгъэ пытэу ар хэуцуагъ, экономикэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ акIэрыпчын умылъэкIынэу хъугъэ.

Предпринимательхэм бизнесым илъэныкъуакIэхэр къагъотыхэзэ, бюджетым хэхъоныгъэ ышIыным яIахьышIу халъхьэ, тищыIакIэ нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунымкIэ, щыIэныгъэм къыгъэуцурэ Iофыгъуабэмэ язэшIохынкIэ яшIуагъэ къагъакIо.

Бизнесым тегъэпсыхьэгъэ амалышIухэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ Адыгэ Республикэм Iофыгъуабэ щызэшIуахы, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ къэралыгъо IэпыIэгъу арагъэгъоты, предпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ шIыкIабэ къыхахы.

Адыгеим предпринимательствэм тапэкIи зыщиушъомбгъунымкIэ, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэмкIэ тапэкIи Iофтхьабзэхэр зэрахьащтых.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуигухэлъышIухэр къыжъудэхъунхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу,

Урысые политикэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный