Шъолъырхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэу

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Джэпсалъэу мэ­лылъфэгъу мазэм къызэджагъэм зигугъу къыщишIы­гъа­гъэ-хэм ащыщ шъолъырхэм яинфраструктурэ изегъэу­шъомбгъун. Автомобильнэ гъогухэм, нэмыкIэу транспортым епхыгъэ псэуалъэхэм яшIын, псэупIэ-коммунальнэ хъыз­мэтым исистемэ игъэкIэ­жьын, нэмыкI лъэныкъохэу къалэхэмрэ къуа­джэхэмрэ ящыIакIэ нахьышIу зы­шIыщтхэр ары къэралы­гъом ипащэ зыфиIуагъэр.

— Инфраструктурэм мылъкоу хахьэрэр шъо­лъырхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, унэе бизнесыри нахьыбэу ащ къыхэлэжьэным афэIорышIэн фае. Арышъ, ащ фэдэ инвестициеу пIэлъэ кIыхьэ зыпылъхэм яхэлъхьан ылъэныкъокIэ шIыкIакIэхэм ягупшысэгъэн фае. Гущы­Iэм пае, фэгъэкIотэнхэр зиIэу, процент макIэ зытехъорэ «инфраструктурнэ бюджет кредитхэр». Ахэр шъолъырхэм къызIэкIагъэ­хьанхэ алъэкIынэу шIыгъэн фае, — къыщиIуагъ Владимир Путиным Джэпса­лъэм унашъоу къыщишIыгъэхэр пхырыщыгъэ зэ­рэ­хъухэрэм фэгъэхьыгъэ зэ­хэсыгъоу зэхищэгъагъэм.

АмалыкIэхэр субъектхэм агъэфедэнхэ алъэкIыным пае чIыфэу атегъэуагъэр атехыгъэнэу, коммерческэ кредитышхохэр бюджет кредитхэмкIэ афызэблэ­хъугъэнхэу, ащ фэдэу блэ­кIыгъэ илъэсым аратыгъа­гъэхэри къафыкIалъытыкIыжьынхэу зэхэсыгъом щырахъухьагъ.

— 2024-рэ илъэсым нэс «инфраструктурнэ креди­тэу» проектхэм апэIухьагъэр сомэ миллиард 500-м къыщыкIэнэу щытэп. Ащ фэдэ проектэу къэралы­гъомрэ унэе бизнесымрэ зыхэлэжьэщтхэр Правительствэм къегъэхьазырых, — къыIуагъ къэралыгъом ипащэ.

Нэбгырэ миллионым къыщымыкIэу зыщыпсэу­хэрэ къалэхэм яобщест­веннэ транспорт зегъэу­шъомбгъугъэным фытегъэ­псыхьэгъэ проектыр щысэу къыхьыгъ. «Урысыем имэшIоку гъогухэмрэ» «Газ­промымрэ» мы IофшIэным къыхэлэжьэнхэу, инвестиционнэ планэу ашIыхэрэм ыкIи япрограммэхэм къадыхалъытэнхэу ахэм япащэхэм къариIуагъ. Инфраструктурэм изегъэушъомбгъун фытегъэпсыхьагъэхэ проектхэм япхырыщынкIэ шъолъырхэм IэпыIэгъу афэхъунэу Правительствэми фигъэпытагъ.