Пшъэрылъхэр аухэсыгъэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Ка­би­нет иIофшIэгъу зэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэр Адыгеим и Правительствэ зычIэт унэм тыгъуасэ щыкIуагъ.Лъэпкъ проектхэр, шъолъырым хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэр зэрагъэцакIэхэрэм, республикэ бюджетыр зэра­гъэфедэрэм ащытегущыIагъэх. Джащ фэдэу шъолъырым социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэшI зигъо къэсыгъэ Iофыгъохэр зэхафыгъэх.
УФ-м и Президентэу Владимир Путиным и Джэпсалъэ къы­щигъэнэфагъэхэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн анахь шъхьаIэу зэрэщытыр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Ащ епхыгъэ IофшIэкIо куп республикэм щызэхащагъ, лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэмкIэ пшъэрылъхэр агъэу­цу­гъэх, пшъэдэкIыжь зыхьыщтхэ ведомствэхэр агъэнэфагъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ ящыкIэгъэ документацием игъэ­хьазырынкIэ Iофэу ашIэрэр агъэ­лъэшынэу афигъэпытагъ, лъэпкъ проектхэмрэ унэе программэмрэ апае мылъкоу къыхагъэкIырэр игъом ыкIи шIуагъэ къытэу агъэфедэным мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. Республикэм ибюджет хэхъоныгъэхэр ышIынхэми ар зэря­лъытыгъэр республикэм ипащэ кIигъэтхъыгъ. АР-м финансхэмкIэ и министерствэ къызэри­тырэмкIэ, джырэкIэ республикэ бюджетыр проценти 107,6-кIэ, консолидированнэ бюджетыр проценти 113-кIэ гъэцэкIагъэх.

— Инвестициехэр нахьыбэ хъунхэм, предпринимательскэ IофшIэным нахь зырагъэушъомбгъуным фэшI гъунапкъэу пылъхэр нахь макIэ тэшIых. Ин­дустриальнэ паркым, туристическэ кластерым ягъэпсын ыуж тит. Хэхъоныгъэхэр республикэм къыфахьынхэу щыт. Шъолъырым хэхъоныгъэу ышIыхэрэр бюджетыми къынэсынхэ фае, — еIо КъумпIыл Мурат.

Коронавирусым пэшIуекIо­гъэныр упчIэ шъхьафэу зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэхэм ащыщ. Бжыхьэм узым джыри зыкъимы­Iэтыжьыныр пшъэрылъ шъхьаI, ащ пэшIорыгъэшъэу ебэныгъэн фае, ащкIэ зишIуагъэ къакIорэр вакцинациер ары. АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, прививочнэ кампаниемкIэ апэ итхэр Мыекъуапэрэ Красно­гвардейскэ районымрэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу нэбгырэ мин 27-м ехъумэ вакцинэр зыхалъхьагъ. АпэрапшIэу ар зышIыхэрэр псауныгъэр къэу­хъумэгъэным, гъэсэныгъэм, со­циальнэ къулыкъум Iоф ащызышIэхэрэр арых. Вакцинэр икъу фэдизэу щыI.

УФ-м и Къэралыгъо Думэ ыкIи АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм афэгъэхьыгъэ хэдзы­нэу щыIэщтхэм джащ фэдэу зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. «Единая Россия» зыфиIорэ партием ишъолъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан къызэриIуагъэмкIэ, электроннэ шIыкIэм тетэу пэшIо­рыгъэшъ мэкъэтыныр аублагъ. Шъугу къэдгъэкIыжьын, партие­хэм ащыщэу «Единая Россия» зыфиIорэ закъор ары хэдзынхэм ахэлэжьэщт кандидатхэр цIыф­хэм ямэкъэтынкIэ къыхэ­зыхы­хэрэр.

Зэхэсыгъом икIэух АР-м и ЛIышъхьэ Адыгеим и Правительствэ хэтхэм джыри зэ агу къыгъэкIыжьыгъ республикэм хэхъоныгъэ зэришIын фэе лъэныкъо пстэумкIи чанэу Iоф зэ­рашIэн, зэдырагъаштэзэ зэ­рэзэдэлэжьэнхэ фаер.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу