Гъогур зэтырагъэпсыхьажьыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Красногвардейскэ районым зыщэIэм «50 лет Октября» зыфиIорэ урамэу район гупчэм иIэр зызэтырагъэ­псыхьажь нэуж теплъэу иIэ хъугъэм нэIуасэ зыфишIыгъ.

ПсэолъэшI Iофхэм ­афэгъэхьыгъэу къаIотагъ ­Адыгэ Республикэм псэо­лъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, ЖК-мкIэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Лафышъэ Рэмэзанрэ Красногвардейскэ районым ипащэу Гъубжьэ­къо Темуррэ. Ахэм зэрэхагъэунэфыгъэмкIэ, проектым пстэумкIи сомэ миллион 76,6-рэм ехъу тефагъ. Подрядчикыр — ООО «БАК-СТРОЙ» зыфиIорэр ары. ПсырыкIуапIэм, асфальтыкIэу агъэ­чъыгъэм, къыпэIулъ чIыпIэхэм чъыгхэр ащыгъэтIысхьэгъэнхэм ыкIи нэ­мыкIхэм япхыгъэ Iоф­тхьа­бзэхэу зэшIуахыгъэ­хэр зэ­кIэ хэхьэх объектым изэ­тегъэпсыхьан.

Республикэ проектэу «УщыпсэунымкIэ къэлэ Iэрыфэгъу щыIакIэр» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу проектым икIэух Iахь гъэ­цэкIагъэ хъугъэ. Автомобиль гъэуцупIэхэр, гъогу­хэр, гъэпсэфыпIэ шъо­лъырхэр дахэу зэтыра­гъэ­псыхьагъэх. Республикэ бюджетым щыщ ахъщэ тедзэр къызыфагъэфеди, чъыг ыкIи кондэ 300 фэдиз агъэтIысхьагъ.

ЦIыфхэм тыкъэзыуцу­хьэрэ дунаим анаIэ тырагъэтын зэрэфаем епхыгъэ гурыгъэIон IофшIэным мэ­хьанэшхо зэриIэр Адыге­им и ЛIышъхьэ джыри зэ къыхигъэщыгъ.

«Гъогухэм ягъэцэкIэ­жьын, ягъэкIэжьын дакIоу общественнэ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьани анаIэ тырагъэтыгъ. ТэркIэ мэхьанэ зиIэр цIыф псэупIэм дэсхэм анаIэ псэуа­лъэхэми къэкIыхэрэми атырагъэтыныр, шэмбэт шIы­хьафхэм ахэлэжьэнхэр ары. ДжырэкIэ щыIэкIэ амалэу агъотыхэрэм пшъэ­­дэкIыжь ахэлъэу афэ­сакъынхэ фае», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, мы аужырэ илъэсхэм социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуа­лъэхэм къапэIулъ общественнэ чIыпIабэ райо-
ным щызэтырагъэпсы-хьагъ ыкIи а IофшIэным тапэкIи рагъэхъун фае. Районым ипащэрэ Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ и Министерствэрэ анаIэ зытыраригъэдзагъэр республикэ проектэу «УщыпсэунымкIэ къэлэ Iэрыфэгъу щыIакIэр» зыфиIорэм къыдилъытэрэ псэуалъэхэм якъыхэхын цIыфхэр нахь чанэу хэ­гъэ­лэжьэгъэнхэр ары. Рай­он гупчэм сыд фэдэрэ лъэныкъомкIи теплъэ дахэ иIэным пае екIолIэкIэ ыкIи амал зэфэшъхьафэу щыIэр зэкIэ гъэфедэгъэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу