Анахь щэрыохэр

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт клубхэм яешIакIохэу 2020 — 2021-рэ илъэс зэнэкъокъум къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэхэр къахэтэгъэщых.

1. Артем Дзюба — 20
2. Сердар Азмун — 19
3. Джордан Ларссон — 15
4. Александр Соболев — 14
5. Джордже Деспотович —14
6. Кристиан Нобоа — 12
7. Никола Влашич — 11
8. Маркус Берг — 9
9. Эскиэль Понсе — 9
10. Джегож Криховяк — 9
11. Антон Заболотный — 9
12. Владимир Ильин — 9.

«Зенит» Санкт-Петербург иешIакIохэу Артем Дзюба ыкIи Сердар Азмун къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дадзагъ.
Къалэу Шъачэ иешIакIохэу Кристиан Нобоа, Антон Заболотнэр къахэщыгъэхэм ащыщых. А. Заболотнэр ЦСКА-м мэкIожьы, иешIакIэ хигъэхъощт­мэ къэшIэгъуае.

«Спартак» иешIакIохэу Джор­дан Ларссон, Александр Соболевыр, Эскиэль Понсе къахэтэгъэщых.

ЗыцIэ къетIуагъэхэр хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэм ахэтых, яешIакIэ хагъэ­хъонэу, нахьыбэрэ тагъэгу­шIо­нэу афэтэIо.