Къыблэ шъолъырым фэгъэхьыгъагъ

Урысые Федерацием и Къыблэ шъолъыр зекIоныр зэ­рэ­щызэхэщагъэм тапэкIэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фэ­гъэхьыгъэ конференцие къалэу Краснодар щыкIуагъ.

Ащ зэреджагъэхэр ­«Курорты Юга России: конкурентоспособность и здо­ровье нации, проблемы и перспективы развития отрасли». Конференцием хэлэжьагъэх Къэралыгъо Думэм идепутатхэр, шъо­лъырым зекIонымкIэ, зы­гъэпсэфыпIэхэмкIэ ыкIи спортымкIэ комитетэу иIэ­хэм япащэхэр, туркомпаниехэр, бизнесменхэр, нэмыкIхэри.

Конференцием хэлэ­жьагъэхэм ащыщ Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет итхьаматэ игуа­дзэу Джарымэ Бэлэ. ­Лъэпкъ проектым диштэу, Адыгеимрэ Краснодар кра­имрэ зекIоныр ащызэрэзэхэщагъэр нахьышIу хъу­ным фэшI хэкIыпIэхэм алъыхъугъэнэу тыраубытагъ. ЗыгъэпсэфыпIэхэм яинфраструктурэ зегъэу­шъомбгъугъэным фэшI унэе мылъку зиIэхэр Iофыгъом къыхагъэлажьэхэ ашIоигъу. Къыблэ шъо­лъырым къакIохэрэм шхын къабзэхэр апагъохыхэу, чыжьэу къикIыгъэхэм ­лъэпкъ тарихъыр къафэзыIотэн цIыфхэр тиIэхэмэ дэгъу. Медицинэм ыкIи псауныгъэм икъэухъумэн афэгъэхьыгъэ зекIоныр гъэшIэгъоныщт ыкIи зе­кIохэм ишIуагъэ якIыщт.

Короновирусыр зыпэ­кIэмыкIыгъэу зыгъэпсэфакIохэм ахэтыр макIэ. Ахэм япсауныгъэ зыпкъ иуцожьынхэм фэшI типс къабзэхэр, къушъхьэ ыкIи мэзыжьыр, шхын къабзэ­хэр, мэфэ фабэхэр ящыкIагъэх. Санаториехэм япащэхэу конференцием хэлэжьагъэхэм къыхагъэщыгъ сыд фэдэ лъэныкъо пштагъэми, тэ цIыфхэм тызэрапэгъокIырэр зекIо­хэм зэкIэми агу зэрэри­хьырэр, Урысыем и Къыблэ шъолъыр ащкIэ щы­сэтехыпIэу зэрэщытыр.

Хабзэм къытIупщырэ ахъ­щэр кIэзыгъэнчъэу агъэ­федэзэ, зекIоным хэ­щэгъэ къулыкъухэри цIыф­хэри зэгурыIохэзэ зэде­Iэжьхэмэ, зыгъэпсэфакIо къытфакIохэрэм къызэра­хэхъощтыр конференцием щыкIагъэтхъыгъ.