Зыщымыгъэнэфэгъэ чIыпIэм щашIыгъэхэу…

Илъэс заулэ хъугъэу ООО-у «ЭкоЦентрэм» республи­кэм хэкIыр щыIуещы, чIыпIэ гъэнэфагъэхэм ар ареща­лIэшъ, зэрар къымыхьыным пае егъэкIоды.

Арэу щытми, зыщымыгъэнэфагъэм хэкIитэкъу­пIэхэр щашIынхэр джыри бэмэ ханагъэп. Джырэ­благъэ Мыекъопэ къэлэ администрацием хэхьэрэ псэупIэхэм ащ фэдэ итэ­къупIэхэр ащаIуахыжьы­гъэх. Iофым «Благоустройство» зыфиIорэ компанием итехникэ, иIофышIэхэр хэлэжьагъэх. Ахэм къаугъоигъэ хэкIыр «ЭкоЦентрэм» иавтомашинэхэм Iуащыгъ.

Къутырэу Гавердовскэм, станицэу Ханскэм, поселкэхэу Родниковэм, Севернэм, Мыекъуапэ иурамэу Низпоташнэм хэкIитэкъупIэхэр ащашIыгъэхэу Iуахыжьыгъэх. ХэкI кубометрипшI пчъагъэ региональнэ операторым дищыгъ.

Къалэм изэтегъэпсы­хьанкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ Мыекъуапэ и ГъэIорышIапIэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, мэфэ фабэхэр къэкIуа­гъэх, ащ фэдэ хэкIитэ­къупIэхэр джыри нахьыбэ хъущтых, арышъ, ахэм ягъэкъэбзэн зэпагъэущтэп, шIыхьафхэри къызфагъэфедэхэу къыхэкIыщт.

Джащ фэдэу санитарнэ шапхъэхэр гъэцэкIагъэ зэ­рэхъурэм лъыплъэрэ специалистхэм зыщымыгъэнэфэгъэ чIыпIэм ща­гъэ­псыгъэ итэкъупIэхэм якъы­хэгъэщын ынаIэ тет. 2020-рэ илъэсэу икIыгъэм ащ фэдэу 24-рэ Iуарагъэ­хыжьыгъ. Санитарнэ шапхъэхэр зы­мыгъэцэкIагъэ­хэм апае пстэумкIи протокол 339-рэ зэхагъэуцуагъ, сомэ миллион фэдиз тазырэу атыралъхьагъ.