Щынэгъончъэным иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ комиссиемрэ Оперативнэ штабымрэ тыгъуасэ яIэгъэ зэхэсыгъом тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Гъэсэныгъэм иорганизациехэм террористическэ актхэр къащымыхъунхэм фэшI ахэр къэухъумэгъэнхэм, непэрэ мафэм ехъулIэу Iофхэм язытет зыфэдэм, ащкIэ Iофтхьэбзэ тедзэхэу зэхащэхэрэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

КъызэраIуагъэмкIэ, зэкIэмкIи къаухъумэн фэе организациеу республикэм итыр 288-рэ мэхъу. Ахэм зэкIэми щынэгъончъэным ипаспортхэр апалъхьагъэх.

Къэралыгъо программэу «Гъэ­сэныгъэм ихэхъоныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу гъэсэныгъэм иучреждениехэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэ­ным фытегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьаб­зэхэм язэхэщэн 2020-рэ илъэ­сым сомэ миллион 12 пэIуагъэхьагъ. Мы илъэсми ащ фэдиз джыри республикэ бюджетым къыхагъэкIыгъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу полицием ма­къэ зэребгъэIущтхэ пкъыгъохэр ыкIи видеокамерэхэр зэкIэ организациехэм ачIагъэуцуа­гъэх, нэмыкI пшъэрылъхэри зэ­рифэшъуашэу зэшIуахых.

2020 – 2021-рэ илъэс еджэгъум ипэублэ ехъулIэу Адыгеим иеджапIэхэм психологи 133-мэ Iоф ащашIэ. Ахэр кIэлэеджа­кIохэм IэпыIэгъу афэхъунхэм фэхьазырых.

Гъэсэныгъэм иучреждениехэм, ахэм ащеджэхэрэм, кIэлэегъаджэхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Казань къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом ыуж къулыкъу ыкIи ведомствэ пстэуми гъэлъэ­шыгъэу Iоф ашIэн, япшъэрылъхэр шIокI имыIэу агъэцэкIэнхэ зэрэфаер хигъэунэфыкIыгъ.

Радикализмэм зимыушъомбгъуным, зыныбжь имыкъугъэхэр ыкIи ныбжьыкIэхэр ащ щыухъу­мэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэхэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн республикэм зэрэщылъыкIуатэрэм къытегущыIагъэх министрэхэу КIэрэщэ Анзаур, Аулъэ Юр, джащ фэдэу АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат. ЩыIэныгъэм къыхафэхэрэ лъэныкъо дэйхэм къыткIэхъухьэхэрэ лIэужхэр ащыухъумэгъэнхэм фэшI анахьэу анаIэ зытырагъэт­хэрэ лъэныкъохэм ахэр къащыуцугъэх. Лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэм къахэкIыгъэ ныбжьыкIэхэм язэгурыIоныгъэ, яныбджэгъуныгъэ гъэпытэгъэныр, спортым ыкIи физическэ культурэм апы­щагъэхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу къагъэнэфагъэх. А лъэныкъо­хэмкIэ республикэм бэ зэрэщызэшIуахырэр хагъэунэфы­кIыгъ.

Хэдзынхэм ялъэхъан цIыфхэм амакъэ зыщатхэрэ чIыпIэхэр терроризмэм ылъэныкъокIэ ухъумэгъэнхэм, мыщкIэ Iоф­тхьэбзэ тедзэхэр зэхэщэгъэнхэм афэшI шIэгъэн фаехэм къатегущыIагъэх АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Иван Бахиловымрэ республикэм хэ­дзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие итхьаматэу Сэмэгу Нурбыйрэ.

Iоныгъом и 19-м УФ-м и Къэралыгъо Думэ ыкIи АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр шъолъырым щыхадзыщтых. Джащ фэдэу муниципальнэ мэхьанэ зиIэхэ хэ­дзынхэри щыIэщтых.

2021-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м ехъулIэу амакъэ атынымкIэ фитыныгъэ зиIэ 339373-рэ республикэм щатхыгъ. Участковэ комиссие 266-мэ Iоф ашIэщт.

Хабзэ зэрэхъугъэу Адыгеим хэдзынхэр рэхьатэу, щынэгъончъэу щызэхэщэгъэнхэ, мыщкIэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэ­ухъумэгъэнхэ зэрэфаер рес­публикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. Ащ епхыгъэу пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къафишIыгъэх.

Iашэр, щэхэр, къагъэохэрэ пкъыгъохэр хэбзэнчъэу къырамыгъэкIокIынхэм лъыплъэгъэнымкIэ IофшIэныр зэхэщагъэ зэрэхъурэм изэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх министрэу Иван Бахиловымрэ Росгвардием АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Иван Гричановымрэ.
ТХЬАРКЪОХЪО Адам.