Псауныгъэм нахь шъхьаIэ щыIэп

ГъэрекIо къыщегъэжьагъэу зэпахырэ узэу корона­виру­сым зэрэхэгъэгоу къиныгъо хигъэфагъ. Ар къы­зэу­зы­гъэ­хэм япчъагъэ бэдэд, непэрэ мафэм узыр зэ­кIэ­кIо­нэу ригъэжьагъэми, ащ ищынагъо джыри щыI.

Непэрэ мафэм ехъулIэу ащ Iэзэгъоу иIэр вакцинацие пшIыныр ары. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ вакцинэ зызыщыхябгъэлъхьан плъэкIыщт чIыпIэ пчъагъэ республикэм ирайонхэм зэ­кIэми къащызэIуахыгъ. Узым пэшIуе­кIорэ вакцинэр зыхэзылъхьэхэрэм япчъагъэ мафэ къэс хэхъо. ШIуагъэу пылъыри цIыфхэм нахь къагурэIо.

— Вакцинацием игугъу зэкIэми ашIы. ГъэрекIо зэрэхэгъэгоу къин хэтыгъ, джыри IэкIыб къэралхэм ащыхъурэр телевизорым къызигъэлъагъокIэ, умыщынэн плъэкIырэп. Тирайон IэзапIэ вакцинэр къызэращагъэр сишъхьэгъусэ къызысеIом, семыгупшысэу сыкIуагъ. Медицинэм иIофышIэхэм ыпэрапшIэу сипсауныгъэ изытет ауплъэкIугъ. Вакци­нэр къызысхалъхьэм сипсауныгъэ изы­тет зэщигъэкъуагъэп. Ящэнэрэ штаммэу зыфаIорэр тиреспубликэ къимыхьанэу сэгугъэ. ЦIыфхэм вакцинэр зыхалъхьа­нэу мэщынэх, ау, сэ зэрэсшIошIырэмкIэ, ар пшIымэ нахьышIу, сыда пIомэ псауныгъэм нахь шъхьаIэ щыIэп, — еIо къуаджэу Хьакурынэхьаблэ щыщ предпринимателэу Наталья Мейсиговам.

Делэкъо Анет.