КIэуххэр къэнэфагъэх

ЕджапIэхэм къачIэкIыхэрэм (я 11-рэ классхэм) якIэух со­чи­нениеу мэлылъфэгъум и 15-м атхыгъэм икIэуххэр на­фэ къэ­хъугъэх.

ЧIыпIэ Гупчэу материалхэр зыщауплъэ­кIухэрэм къызэритырэмкIэ, зытхыгъэхэм янахьыбэм темэу «Сыд фэдэ цIыфыр ара лIыхъужъэу плъытэн плъэкIыщтыр?» зыфи­Iорэр къыхахыгъ. Ар сочинение зытхы­гъэхэм азыныкъо нахьыбэм къыхихыгъ.

ЯтIонэрэ темэу «Уихэукъоныгъэхэм уягу­пшысэжьын фая, ахэм угу агъэузыми?» зыфиIорэри бэмэ атхыгъ. Адрэ темищыр къыхэзыхыгъэр нахь макI.

Сочинениер зытхыгъэм ипроцент 98,6-м «зачет» къыхьыгъ. IофшIэныр зымыгъэцэ­кIэшъугъэр зы процентым ехъу.

Мэлылъфэгъум сочинение зымытхышъугъэ­хэм е а мафэм ушэтыным хэлэжьэн зымылъэкIыгъэхэм мы мазэм и 12-м атхы­гъ. Ащ нэбгырэ 50 хэлэжьагъ.

ЗэхэщакIохэм къызэраIорэмкIэ, кIэух сочинением итхын зэрарахъухьагъэм тетэу, зыпкъ итэу республикэм щыкIуагъ. Темэхэр федеральнэ гупчэм щагъэнэфагъэх, экза­меныр рагъэжьэнкIэ такъикъ 15 иIэжьэу ахэр Интернетым къихьагъэх. Сочинениер сыхьатищрэ такъикъ 55-рэ кIэлэеджакIохэм атхын фитыгъэх. Ау жъоныгъуакIэм зымы­тхышъугъэхэм джыри, и 19-м, тыгъуасэ, атхыжьынэу амал яIагъ.

Сочинением икIэуххэм мэхьанэшхо яI. Сыда пIомэ, ар зытхышъурэр ары ныIэп къэралыгъо кIэух аттестацием хэлэжьэн зы­лъэкIыщтыр.