КIэуххэм язэфэхьысыжьхэр

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм 2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъур аухыгъ.

Клубхэм къыдахыгъэ чIыпIэхэм ялъытыгъэу Европэм икубокхэм афэбэнэщтхэр, апшъэрэ купым занкIэу хагъэкIыщтхэр къэнэфагъэх.


Зэтэгъапшэх

1. «Зенит» — 65
2. «Спартак» — 57
3. «Локомотив» — 56
4. «Рубин» — 53
5. «Шъачэ» — 53
6. ЦСКА — 50
7. «Динамо» — 50
8. «Химки» — 45
9. «Ростов» — 43
10. «Краснодар» — 41
11. «Ахмат» — 40
12. «Урал» — 34
13. «Уфа» — 25
14. «Арсенал» — 23
15. «Ротор» — 22
16. «Тамбов» — 13.

«Зенит» ыкIи «Спартак» Европэм ичемпионхэм я Кубок фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых.

«Локомотив», «Рубин», «Шъа­чэ» Европэм и Кубок фэбэнэщтых.

Европэм изэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтхэм зэхъокIыныгъэ афэ­хъумэ, къэбархэм шъуащыдгъэгъозэщт.

«Ротор» ыкIи «Тамбов» апшъэ­рэ купым хагъэкIыгъэх. «Уфа» ыкIи «Арсенал» апэрэ купым я 3 — 4-рэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэм адешIэщтых, текIоныгъэр къыдэзыхыхэрэр 2021 — 2022-рэ илъэс зэнэкъокъум апшъэрэ купым щешIэщтых.