ЗэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх

Мыгъэ еджапIэхэм къачIэкIыхэрэм ушэтынхэр зэ­ракIущтхэм УФ-м просвещениемкIэ и Минис­терстви, Рособрнадзорми ялIыкIохэр бэрэ егу­пшысагъэх ыкIи зы кIэух къыфэкIуагъэх — зэикI ушэтынхэр зыкIущтхэр апшъэрэ еджапIэхэм ачIэ­хьанхэу зызыгъэхьазырхэрэр арых ныIэп. Адрэ­хэм къызэрэчIэкIырэ экзаменхэр ежь еджапIэм щатыщтых.

Мыгъэ гурыт еджапIэм укъы­чIэ­кIэу апшъэрэ еджапIэм учIэ­хьаным пае урысыбзэмкIэ ушэтыныр пкIунышъ, анахь балл макIэм къыщымыкIэу къэпхьын фае. Хьи­сапымкIэ базовэ ушэтынэу блэ­кIыгъэ илъэс­хэм акIущтыгъэр мы­гъэ зэхащэщтэп.

Ащ фэдэу зэпахырэ узым цIыфхэр нахь щыухъумэгъэнхэм пае еджапIэм къычIэкIыхэрэм пэшIорыгъэшъэу экзаменхэр зэ­ратыщтыгъэхэм фэдэу мы илъэсым атыщтхэп.

2021-рэ илъэсым гурыт еджапIэр къэзыухэу, ау апшъэрэ еджапIэм чIэмыхьащтым аттестат къыратыным пае ЕГЭ-м ычIыпIэкIэ урысыбзэмрэ хьисапымрэкIэ еджа­пIэм экзаменхэр щикIущтых. Ушэтын IофшIэн фэдэхэу а предметхэр еджапIэхэм жъоныгъуакIэм и 25-м ащырагъэжьэщтых. Мы мафэм урысыбзэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 28-м хьисапымкIэ ушэтын IофшIэнхэр атыщтых. Зымытышъухэрэм мэкъуогъум и 8-м урысыбзэмкIэ ыкIи мэкъуогъум и 10-м хьисапымкIэ атыжьынхэ алъэкIыщт.

ЕджапIэхэм къачIэкIынхэу апшъэ­рэ еджапIэхэм ачIэхьащтхэм апае зэтыгъоу атырэ экзаменхэу афызэхащэщтхэм ятыгъо шъхьаIэ жъоныгъуакIэм и 31-м рагъэжьэщт. А мафэм географиер, литературэр ыкIи химиер, мэкъуогъум и 3-м ыкIи и 4-м урысыбзэр атыщт. Профильнэ хьисапымкIэ ушэтыныр мэкъуогъум и 7-м, тарихъымрэ физикэмрэкIэ мэкъуогъум и 11-м, обществознаниемкIэ мэкъуогъум и 15-м ушэтынхэр кIощтых. IэкIыб къэралыгъуабзэ­хэмкIэ (тхэн Iоф­шIэныр) ыкIи биологиер мэкъуо­гъум и 18-м атыщтых. Жъоныгъуа­кIэм и 21-м ыкIи и 22-м IэкIыб къэралыгъуабзэхэмкIэ (жэрыIоу) экзаменхэр зэхащэщтых, информатикэмрэ компьютернэ технологиемрэкIэ мэкъуогъум и 24-м ыкIи и 25-м ушэтынхэр кIощтых.

Тыгъо шъхьаIэм ушэтынхэр зымыкIушъухэрэм зыщатыжьынхэ алъэкIыщт мафэхэри къафагъэнэфагъэх.

Сихъу Гощнагъу.