Аужырэ илъэсым экономикэм илъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ Адыгеим хэхъоныгъэшIухэр ышIыгъэх

Чуваш Республикэм, Къалмыкъым, Адыгэ Республикэм, Курган­скэ, Псковскэ хэкухэм, Алтай краим социальнэ-экономикэ хэхъо­ны­гъэм­кIэ яунэе программэхэр зэрагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъагъ Феде­рациемкIэ Советым Iэнэ хъураеу щыкIуагъэр.

Iофтхьабзэр зэхэзыщагъэхэр ФедерациемкIэ Советым экономикэ политикэмкIэ и Комитет, ФедерациемкIэ Советым фе­деральнэ гъэпсыкIэмкIэ, шъо­лъырхэм ащызэрахьэщт политикэмкIэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ, Темырым иIофхэмкIэ и Комитет, ФедерациемкIэ Советым бюджетымкIэ ыкIи финансхэмкIэ и Комитет. ФедерациемкIэ Советым экономикэ политикэмкIэ и Комитет итхьаматэу Андрей Кутеповыр ары Iэнэ хъураер зезыщагъэр.

«Шъолъырхэм тыкIоу едгъэ­жьагъ, тиIофшIэгъухэр зыдэщыIэгъэ шъолъырихмэ яIофхэм язытет непэ тыхэплъэщт. Шъо­лъырхэм тызэрахахьэрэр джыри лъыдгъэкIотэщт, къэкIощт зэхэсыгъом Федерацием ишъо­лъыриплIмэ яIофхэм язытет зыщыдгъэгъозэщт», — къыIуагъ Андрей Кутеповым.
Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ФедерациемкIэ Советыр егъэгумэкIы Урысые Федерацием ишъолъырхэм зэфэдэу хэхъоныгъэ зэрамышIырэм. Къэралыгъо IэпыIэгъоу ахэм ящыкIагъэри зэфэдизэп. «Кураторхэу щыт министерствэхэмрэ Федерацием ишъолъырхэмрэ зэгъусэхэу шъолъыр пэпчъ ичIыпIэ хъыбэйхэр зэхафых. Кураторхэу щыт министрэхэр ары ащкIэ пшъэдэкIыжь зы­хьыхэрэр. Ащ пае шъолъырым иIофыгъохэр икъоу зэрагъэшIэнхэ, планхэм къадыхэмылъытэгъэ Iофыгъохэу къэуцухэрэм псынкIэу анаIэ атырадзэн фае», — къыIуагъ Андрей Кутеповым.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы 2020 — 2024-рэ илъэсхэм респуб­ли­кэм социальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэ егъэшIыгъэным телъы­тэгъэ унэе программэр 2020-рэ илъэсым Адыгеим щыпхыращэу зэраублагъэр. ГъэрекIо имэлы­лъфэгъу УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиныр мэхьанэшхо зиIэ до­кумен­тым кIэтхэжьыгъ. Адыгеим хэ­хъо­ныгъэ зэришIыщт унэе прог­раммэм игъэцэкIэнкIэ кураторыр Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ и Министерст­вэу Дмитрий Патрушевыр зипащэр ары.

Урысые Федерацием мэкъу­-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамболэт Фе­дерациемкIэ Советым къыщыгущыIэзэ зэрэхигъэунэфыкIы­гъэмкIэ, тиреспубликэ амалы­шIухэр IэкIэлъых, экономикэм илъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ мы аужырэ илъэсым ащ гъэхъэ­гъэшIухэр ышIыгъэх. ЧIыпIэ хэ­бзэ Iэшъхьэтетхэм акIуачIэ зэрэрахьылIэрэмрэ федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъурэ яшIуагъэкIэ Адыгеим пшъэрылъэу иIэхэр зэкIэ егъэцакIэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат мызэу, мытIоу зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр яIэпыIэгъоу федеральнэ гупчэм къыхихыгъэ Iофтхьабзэхэр унэе программэм хэхьэх. Программэм ишIуагъэкIэ республикэм щыпсэухэрэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектхэр агъэцэкIэнхэ алъэкIыщт.

2024-рэ илъэсым нэс республикэм хэхъоныгъэ зэришIыщт программэм Iофтхьэбзэ 30 ха­гъэхьагъ. ГъэрекIо Iофтхьэбзэ 25-мэ япхырыщын аублагъ. Ахэм ащыщэу 12-р агъэцэкIэгъах, Iофтхьэбзи 4-мэ апае федеральнэ бюджетым щыщ мылъку къыхагъэкIыгъ. ГущыIэм пае, кIэлэцIыкIу поликлиникэ-
рэ медицинэ гупчэрэ респуб­ликэм къитэджагъэх, культу­рэмкIэ унэмрэ культурэ-спорт Iоф­тхьабзэхэр зыщызэрахьэрэ гупчэмрэ агъэцэкIэжьыгъэх.

Программэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьэбзи 5-мэ, инвестиционнэ проектышхуи 3-ри ахэм зэрахэтэу, япхырыщын мыгъэ рагъэжьагъ. Промышленнэ шъо­лъырымрэ зекIо кластерымрэ предприниматель IофшIэныр щы­зэрахьанымкIэ шэпхъэ гъэ­нэфагъэхэр агъэфедэщтых, псы­хъоу Шъхьэгуащэ инэпкъхэм ягъэпытэнкIэ IофшIэнхэр ра­гъэжьагъэх. Джащ фэдэу унэе программэм ишIуагъэкIэ мы илъэсым аухын фэе проекты­шхохэр агъэцакIэх. Ахэм ащыщых Дахъорэ Лэгъо-Накъэрэ зэзыпхыщт автомобиль гъогур, газ станциеу поселкэу Краснооктябрьскэм щашIыщтыр, бэнэнымкIэ спорт еджапIэм иинфраструктурэу агъэпсыщтыр. Ахэм анэмыкIэу Пушкиным ыцIэкIэ щыт театрэу Мыекъуапэ дэтри агъэцэкIэжьы, сабыищ ыкIи ащ ехъу зиIэ унагъохэм унэ зыщашIыщт чIыгу Iахьхэу къаратыгъэхэм яинженер инфраструктурэ агъэпсы.

Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр со­циальнэ Iофыгъохэм язэшIо­хын, Адыгеим нахьыбэу инвестициехэр къыхалъхьанхэм ыкIи зекIохэр нахьыбэу къихьанхэм афэIорышIэщтых.

Урысые Федерацием мэкъу­мэщымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритыгъэм­кIэ, республикэм иэкономикэ илъэныкъо шъхьаIэхэм: АПК-м, промышленностым, энергетикэм, инфраструктурэм, гъогу хъызмэтым хэхъоныгъэу ашIырэм зэхэсыгъом щытегущыIа­гъэх. ЗекIонымкIэ инвестиционнэ проектхэр зэрэпхыращыщтхэми шъхьафэу зэхэсыгъом щыхэплъагъэх.