Яорэд орэжъынчы

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэ­лэцIыкIу еджапIэхэм яорэдыIохэм яя Х-рэ зэнэкъокъу Мыекъуа­пэ щыкIуагъ.

Республикэм икъэралыгъо программэу «Культурэм ихэ­хъоныгъ» зыфиIорэр щыIэны­гъэм щыпхыращызэ, кIэлэеджа­кIохэм ясэнаущыгъэ къыха­гъэщы. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м иIофышIэхэмрэ зэхащэгъэ зэ­нэкъокъур мэфитIо кIуагъэ, ащ орэдыIо 50 хэлэжьагъ.

Аныбжьхэм ялъытыгъэу кIэлэеджакIохэр купи 4-у гощы­гъагъэх. Илъэси 7 — 9, 10 — 11, 12 — 13, 14 — 16 зы­ныбжьхэм эстрадэ орэдхэр къа­Iуа­гъэх.

ОсэшIхэр

Адыгэ Республикэм искусст­вэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм иотделение ипащэ иIэнатIэ зы­гъэцакIэу, Урысыем, Абхъазым язаслуженнэ артисткэу, Адыгеим инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмарэ осэшI купым итхьаматэу щытыгъ. Искусст­вэхэмкIэ республикэ колледжым икIэлэегъаджэу Анна Ермаковар, республикэм и Къэралыгъо филармоние иансамблэу «Ошъутенэм» иорэдыIоу Юрий Конжиныр осэшI купым хэтыгъэх.

Зэфэхьысыжьхэм уагъэгугъэ

Зэнэкъокъум уеплъынкIэ гъэ­шIэгъоныгъэ. КIэлэеджакIохэм эстрадэ орэдым къэIуакIэу къы­фагъотырэм щыкIагъэ имыIэу тлъытэрэп. Макъэр икъоу агъэ­IорышIэрэп, цIыфхэм бэрэ зэхах­хэрэ орэдхэр агъэжъынчыхэ ашIоигъоу шIыкIэшIухэм алъэ­хъух, ау искусствэм икупкI лъы­мы­Iэсыхэу къыхэкIы. Арэу щытми, кIэлэеджакIохэм егъэ­жьэ­­пIэ­шIухэр ашIыгъэхэу тэ­лъытэ.

Нэхэе Тэмарэ къытиIуагъ орэ­дыIохэм зэралъыплъэрэр. ИскусствэхэмкIэ еджапIэхэм защызыгъасэхэрэм хэпшIыкIэу яшIэныгъэ хагъахъо. Къуаджэм дэсхэ кIалэхэм адыгэ орэдхэр апкъырыхьанхэм, къыха­хыщт сэнэхьатым егупшысэн-хэм афэшI зэнэкъокъухэм зэ­рахэлажьэхэрэм, щысэ афэхъу­хэрэ артистхэр нахьыбэ зэрэ­хъухэрэм шIуагъэу къатырэр щыIэныгъэм къыщэ­лъагъо.

ЩытхъуцIэхэр къыдэзыхыгъэхэр

Апэрэ купым хэтхэм язэнэ­къокъу а 1-рэ шъуашэ зиIэ щытхъуцIэр Мэри Арутунян къыщыдихыгъ. ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м зы­щегъасэ, кIэлэегъаджэр А. Глу­хова.

ДШИ N 6-м иеджакIоу Мамсыр Сати апэрэ чIыпIэр фа­гъэшъошагъ. Ащ икIэлэегъаджэу, искусствэм щызэлъашIэу Елена Щербак изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ Сати сэнаущ зыхэлъ орэдыIоу зэрэщытыр.

ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдэзы­хыгъэ Сетэ Софие икIэлэ­егъа­джэри Е. Щербак. Зы еджапIэм къикIыгъэхэ адыгэ пшъашъэхэм мэкъэ да­хэ­кIэ орэд къызэ­раIорэм те­гъэ­гушIо.

Тульскэм щеджэрэ Вероника Васильевам ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

ЯтIонэрэ купым апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ Нэгъой Дианэ ДШИ N 1-м щеджэ, Л. Михайловар ипащ.

Дондуковскэм щыщ Олеся Макаренкэм ятIонэрэ чIыпIэр ыхьыгъ, А. Берестоваяр икIэлэегъадж.

Красногвардейскэ ДШИ-м зыщызыгъэсэрэ Платон Раскин ятIонэрэ хъугъэ, пащэр В. Куканьчикова.

Ящэнэрэ чIыпIэр зыфагъэ­шъошэгъэ Алалэ Тимур Инэм дэт ДШИ-м зыщегъасэ, кIэлэ­егъаджэр М. Маринец.

Ящэнэрэ купым ДШИ N 6-м иеджакIоу Арина Акопян апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Юлиана Гордиенкэм ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Татьяна Тарохинам я 3-рэ чIыпIэр ыхьыгъ, Елена Щербак пшъа­шъэхэм япащ.

Шэуджэн ДШИ-м зыщызы­гъэсэрэ Бэгъ Аидэ ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, Э. Хъымыщыкъор икIэлэегъадж.

Я 4-рэ купым апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ Абасэ Долэт Красногвардейскэ ДШИ-м зыщегъасэ. АдыгабзэкIи, урысы­бзэкIи къыIохэрэ орэдхэр мэкъэ Iэтыгъэ къабзэкIэ егъэжъынчых. Адыгэ орэдхэм къэIокIэ хэхыгъэ къазэрэфигъотырэм шIуагъэу хэлъыр уахътэм къыщылъэгъощт, кIэлэегъаджэр В. Куканьчикова.


Е. Щербак ригъаджэхэрэ Камилла Князевамрэ Саркис Сарьянрэ ятIонэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Шэуджэн ДШИ-м зыщызы­гъэсэрэ Мыгу Амал ящэнэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, Э. Хъы­мыщыкъор ипащ.

Къыхахыщтым елъытыгъ

НыбжьыкIэхэм сэнэхьатэу къыхахыщтым елъытыгъэр ма­кIэп. ЗищыIэныгъэ искусствэм езыпхы зышIоигъохэр хэгъэгу, дунэе зэнэкъокъухэм нахьыбэрэ ахэлэжьэнхэ ямурад. Джырэ уахътэм кIалэхэм, пшъашъэхэм яхэхъогъу. Ясэнаущыгъэ къызэIуахыным къэралыгъо программэу «Культурэм ихэхъо­ныгъ» зыфиIорэр фытегъэ­псы­хьагъ. ИкIэлэцIыкIугъом къы­щыублагъэу орэдыр зигъусэм искусствэм щыпхырищырэ лъагъор щыIэныгъэм къыщетэжьы. Тинепэрэ ныбжьыкIэхэм орэдыIо цIэрыIохэр къахэкIыщтхэу тэгугъэ.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэм арытхэр: щытхъуцIэхэр къыдэзыхыгъэхэр; зэ­нэкъокъум хэлажьэх.