Тинэплъэгъу идгъэкIы хъущтэп

ЖъоныгъуакIэм иящэнэрэ тхьаумафэ СПИД-м илIыкIыгъэхэм я Дунэе мафэ хагъэунэфыкIы. Мы узыр зиIэу псэухэрэм тынаIэ атетыдзэнэу, зидунай зыхъожьыгъэхэр тыгу къэдгъэкIыжьынхэу ары Iофтхьабзэм пшъэрылъэу иIэр.

ВИЧ-м антителэ фыряIэмэ къэозгъэшIэрэ уплъэкIун 99000-рэ Адыгеим илъэс къэс щашIы. Мы илъэсым пыкIыгъэ мэзиплIым къыкIоцI ренэу респуб­ликэм щыпсэухэрэм ащыщэу нэбгырэ 23-мэ мы узыр яIэу агъэунэфыгъ.

Урысыем ВИЧ-р яIэу миллионным ехъу щагъэунэфыгъ. Экспертхэм къызэратырэмкIэ, нахьыбэрэмэ мы узыр яIэми ашIэрэп. Ащ къикIырэр, джыри нэбгырэ мин 500 фэдизмэ ВИЧ-р яIэу, ау сымаджэхэми емыгупшысэнхэ алъэкIыщт. Ахэр тиныбджэгъухэу, тиIахьылхэу, е тиIофшIэгъухэу къычIэкIынхэкIи мэхъу. Тестирование пкIуныр къинэп, ау ащ къыгъэлъэгъощт уищыIэныгъэ зэрэкIощтыр. АдыгеимкIэ шIоигъоныгъэ зиIэ пстэуми ВИЧ-инфекциехэр апкъышъол хэлъымэ къэзыгъэлъэгъощт тестирование пкIэ хэмылъэу щафашIын алъэкIыщт. Къыхэгъэщыгъэн фае ар зыми зэримылъэгъущтыр. СПИД-м ыкIи зэпаххэрэ узхэм апэуцужьыгъэнымкIэ Гупчэм нэбгырэ пэпчъ екIолIэн амал иI. Ар къалэу Мыекъуапэ, урамэу Краснооктябрьская, 43-м тет.

Абрэдж Сэтэнай.