ТекIоныгъэм ия 76-рэ илъэс фэгъэхьыгъ

ЛIэужхэм яшIэжь уегъэгъуазэ

ТекIоныгъэм ия 76-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ, рес­публикэм исурэт къэгъэлъэгъуа­пIэ зэхащэгъэ зэхахьэм лIэуж зэфэшъхьафхэр хэлэжьагъэх.
Республикэм и Къэралыгъо программэу «Культурэм ихэ­хъоныгъ» зыфиIорэм хэхьэрэ Iофтхьабзэр щыIэныгъэм къы­пкъырэкIы.

Республикэм исурэтышI ныбжьыкIэхэм, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэ кIэлэеджакIохэм язэнэкъокъоу «ЛIэужхэм яшIэжь» зыфиIорэм икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх. ЯIэпэI­э­сэ­ныгъэкIэ къахэщыгъэхэм щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх.

ОсэшIхэр

Зэнэкъокъум иосэшI куп ипащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ сурэтышIэу Хъуажъ Рэмэзан, Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтхэу Га­лина Овчинниковар, Тыгъужъ Рус­лъан, фэшъхьафхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх.

— Сурэт пэпчъ гупшысэ хэ­хыгъэ хэолъагъо, — къытиIуагъ Хъуажъ Рэмэзан. — Анахьэу тынаIэ зытетыдзагъэр кIэлэ­еджакIохэм заор зэраумысырэр, мамыр псэукIэр зэрагъэлъапIэрэр ары. КIэлэцIыкIур сабыеу олъытэми, гукIэ зылъы­Iэсырэм лIэужхэр пытэу зэрепхых. Тятэжъхэм Хэгъэгу зэошхом илъэхъан лIыгъэу зэра­хьагъэр ясурэтхэм къащагъэ­лъагъо. «Ситэтэжъ исурэт» зы­фиIорэр шъхьафэу къыхэ­сэгъэщы. Шъыпкъэ, ащ фэдэ сурэтхэр кIэлэеджакIохэм илъэс къэс ашIых. Арэу щытми, псэ апытым фэдэу уяплъы, сэри ситэтэжъ слъэгъу сшIои­гъоу гукIэ сэлъыхъо.

Щытхъу тхылъыр зыфагъэ­шъошагъэхэм Бырсыр Джамилэ ащыщ. Сурэтэу ащ ышIыгъэр заом илъэхъан къыхихыгъ. Бзылъфыгъэ ныбжьыкIэхэм шIомыкIыр къазгъырхэмкIэ зэ­кIатхъо, хьакум щызэхагъэнэгъэ машIом патакъо. Хъулъфыгъэ IофшIэныр бзылъфыгъэхэм зэрагъэцакIэрэр сурэтым къыуегъашIэ.

УдыкIэко Джэнэт, Пэунэжь Асыет, КъумпIыл Диянэ, Дарья Доценкэм, Александр Жуковым, Инесса Хыбыртовам, нэмыкIхэм ясурэтхэр лъэгъупхъэх. И. Хы­быртовам тэтэжъ исурэт ышIызэ сыда зэгупшысэщты­гъэр?

Ащ фэдэ ыкIи нэмыкI упчIэхэр кIэлэеджакIохэм къатыхэу зэхэтхыгъ. СурэтышI IэпэIасэу Абрэдж Гощэфыжь искусствэм пылъ кIэлэцIыкIухэм шIэжь къэ­бархэр къафиIуатэхэу зэхэт­хыгъ.

Джэмакъэр зэхахы

Сурэтхэм уяплъызэ, лIэужхэм яджэмакъэ иджэрпэджэжь зэ­хэтхэу къытщэхъу. КIэлэеджа­кIохэм заор тхылъхэмкIэ, ки­нофильмэхэмкIэ ашIэ. Заом тхьа­мыкIагъоу къафихьырэм егъэгумэкIых. Заом кIэлэ­еджа­кIохэр фаехэп. Тарихъыр зэрагъашIэзэ, лIэужхэр зэзыпхырэ искусствэм гукIэ зыфащэи. «Къэрэмыхъужь ащ фэдэ зао», — гукIэ къаIо, сурэтхэр къагъэгущыIэхэ ашIоигъоу къэлэмыр аштэ, шъо зэфэшъхьафхэр агъэфедэх…

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр къэгъэлъэгъоным къыщытетхыгъэх.