«ГъучI пэIошхом» къыщыхэщыгъэх

Дунэе зэIукIэгъоу «ГъучI пэIошху» зыфиIорэр дзюдомкIэ Казань щыкIуагъ.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ хъулъ­фыгъэ ыкIи бзылъфыгъэ командэхэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэх. Дышъэр къэзыхьы­гъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Мурад Чопанов, кг 66-рэ, Махмадбек Махмадбеков, кг 73-рэ, бэнэкIуитIуми Иркутскэ хэкум зыщагъасэ. Тамерлан Басаев, кг 100-м къехъу, Москва къикIыгъ. Марина Таймазова, кг 70-рэ, Санкт-Петербург иеджапIэ зы­щегъасэ.

Урысые Федерацием дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ хъулъфыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, Урысыем, Адыгэ Республикэм язаслуженнэ тренерэу Тао Хьасанбый къыIуагъ бэнэкIо цIэрыIохэр зыщызэIукIэгъэхэ зэнэкъо­къум мэхьэнэ ин иIэу зэрэщытыр. Олимпиадэ джэгунхэу мыгъэ Токио щызэхащэщтхэм ахэлэжьэщтхэм якъыхэхын тренерхэр пылъых. Зэфэхьысыжьхэр шIэхэу ашIыщтых, бэнэкIо дэгъу­хэм анахь дэгъужьхэм ацIэхэр къыраIощтых.