Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Хьыкум къеты

Илъэсыбэ хъугъэу шIуагъэ къытэу Iоф зэришIэрэм, хабзэм, рэхьатныгъэм, цIыфым иконституционнэ фитыныгъэхэмрэ ишъхьафитыныгъэрэ якъэухъумэн иIахьышхо зэрэхишIыхьэрэм афэшI Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Хьыкум и Тхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр Къэсэй ыкъом Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Хьыкум 2021-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 28-м ышIыгъэ унашъоу N 3-р зытетымкIэ Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Хьыкум и Щытхъу тхылъ къыфагъэшъошагъ.

Адыгэ Республикэм ихэбзэгъэуцугъэхэм адэлэжьэгъэнымкIэ, конституционнэ хьыкумшIынымкIэ, цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ якъэухъу­мэнкIэ, Адыгэ Республикэм и Конституцие цIыфхэм агъэлъэпIэнымкIэ гъэхъэ­гъэшхохэр зэриIэхэм фэшI Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Хьыкум ихьыкумышIэу Петрусенко Алексей Георгий ыкъом Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Хьыкум 2021-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 28-м ышIыгъэ унашъоу N 4-р зытетымкIэ Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Хьыкум и Щытхъу тхылъ къыфагъэшъошагъ.

Адыгэ Республикэм и Конституционнэ
Хьыкум исекретариат