НыбжьыкIэхэм япIуныгъэ фытегъэпсыхьагъ

НыбжьыкIэхэм ядзэ-патриотическэ пIуныгъэ фытегъэпсыхьэгъэ егъэ­джэн-методическэ гупчэу «Авангард» зыфиIорэр шъолъырхэм ащыгъэ­псыгъэным фэгъэхьыгъагъ Урысыем зыухъумэжьынымкIэ иминистрэу Сергей Шойгу тыгъуасэ зэхищэгъэ зэхэсыгъор.

Видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

КIэлэцIыкIухэм яапэрэ Iоф­шIагъэхэм язэфэхьысыжьхэм къагъэлъэгъуагъ мыщ фэдэ гуп­чэхэр къэралыгъом зэри­щыкIагъэхэр. Зыухъумэжьыным ылъэныкъокIэ шIэныгъэхэр зэрагъэгъотыныр кIалэхэми, пшъашъэхэми зэрашIогъэшIэгъоныр Сергей Шойгу хи­гъэунэфыкIыгъ.

— Илъэсым къыкIоцI зэпымыоу Iоф зышIэрэ мыщ фэдэ лагерь 27-рэ непэрэ мафэм ехъулIэу дгъэпсыгъэ. Урысыем и Президент пшъэрылъ къыгъэу­цугъ нэбгырэ мини 100 ыкIи ащ ехъу зыщыпсэурэ къалэхэм мыщ фэдэ гупчэхэр къа­щызэ­Iутхынхэу, — къыIуагъ министрэм.

Джащ фэдэу Юнармием игъэ­мэфэ гупчэхэм яIофшIэн лъыгъэкIотэгъэн зэрэфаер Сергей Шойгу къыхигъэщыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым ащ фэдэ лагерь 1450-мэ япчъэхэр зэIухыгъагъэх.

Дзэ-патриотическэ паркэу «Патриот» зыфиIорэр Адыгеим щыгъэпсыгъэным фытегъэ­псыхьэгъэ гъогу картэр шъо­лъырым щаштагъ. Мыекъуапэ икъыблэ-къокIыпIэ лъэныкъо ар щагъэуцунэу агъэнафэ.

НыбжьыкIэхэм ядзэ-патриотическэ пIуныгъэ республикэм мэхьанэшхо зэрэщыратырэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ. КIэлэеджакIохэр зэкIэ пштэмэ, юнармейцэхэм япчъагъэкIэ Адыгеим я 14-рэ чIыпIэр Урысыем щиIыгъ. Мыщ зэкIэмкIи нэбгырэ мини 3,8-рэ хэт.

— Лагерэу «Авангард» зыфиIорэр республикэм щыгъэпсыгъэным шIогъэшхо къызэритыщтым, дзэ-патриотическэ пIуныгъэм исистемэ хэщэгъэ кIэлэцIыкIухэм ыкIи ныбжьыкIэхэм япчъагъэ нахьыбэ зэришIыщтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ рес­публикэм ипащэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу