ЖъоныгъуакIэм и 15-р — унагъом и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Унагъом и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

ЦIыфым ищыIэныгъэкIэ унагъом мэхьанэшхо иI. Сабыим идунэееплъыкIи, иакъыли зыщызэтеуцорэр, нэмыкIхэр ылъытэхэу, лъэпкъ хабзэхэм уасэ афишIэу зызщигъасэрэр, цIыфыгъэ хэлъэу зыщапIурэр унэгъо кIоцIыр ары.

ШIулъэгъурэ гукIэгъурэ зэрылъ унагъор кIэгъэ­къон пытэу щыт, ащ фэдэм укъитэджэныр насыпыгъэшху. УапэкIэ къикIырэ къинхэр зэпэозгъэ­чырэр уигупсэхэмрэ уиIахьылхэмрэ къыпфыряIэ гуфэбэныгъэр ары.

НепэкIэ унагъом игъэпытэн тиобществэ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэхэм зэу ащыщ. Унэгъо кIоцIым щызэрахьэрэ хабзэхэм уасэ афэтшIы зыхъукIэ, тиобществи, къэралыгъори нахь пытэщтых, тикIэлэцIыкIухэми, ахэм къатекIыжьыщтхэми янеущрэ мафэ нахь дэхэщт.

Адыгеим щыпсэурэ унагъохэу кIэлэцIыкIухэр зыпIухэрэм, анахьэу сабыибэ зэрысхэм, щэIагъи, гукIэгъуи, шIулъэгъуи зэрарылъым, унэгъо кIоцI хабзэхэм ягъэпытэн яIахьышхо зэрэхашIыхьэрэм афэшI тызэрафэразэр ятэIо.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шIулъэгъум, гу­шIуагъом, шIум шъуащымыкIэнэу, ренэу шъуазыфагу зэгурыIоныгъэ илъынэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный