ЗекIохэм алъэхъух

ЖъоныгъуакIэм и 8-м Адыгеим къэкIогъэ зе­кIо нэбгырищ псыхъоу Шъхьэгуащэ ичъэ ыхьы­гъэх. Ахэм алъыхъунхэмкIэ зэхащэгъэ штабым жъоныгъуакIэм и 11-м Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат щыIагъ.

— КIодыгъэхэм яIахьылхэр республикэм къэкIуагъэх. Ахэр хьакIэщым рагъэтIысхьагъэх, психологхэм Iоф адашIэ, ящыкIэгъэ IэпыIэгъур арагъэ­гъотынэу пшъэрылъ афэсшIыгъ. Адыгеим щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэу къакIохэрэм зафэсэ­гъазэ къушъхьэм зыщыжъугъэ­псэфынэу шъузыкIокIэ сакъыныгъэ къызхэжъугъэфэнэу, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Урысыем ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэмкIэ и Министерствэ и Гъэ­IорышIэпIэ шъхьаIэу АР-м щыIэм ипащэ игуадзэу Хьашхъожъ Эльдар лъыхъон-къэгъэ­нэжьын Iофхэр зэрэлъыкIуа­тэхэрэр ЛIышъхьэм фиIотагъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу зы нэбгырэр къагъотыгъ, тIумэ алъэхъух.

Псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъ­хэм ыкIи зэрычъэрэ лъэны­къом­кIэ лъыхъон Iофтхьабзэхэр ащэ­кIох. ЧIыпIэр Iахь-Iахьэу зэтыраутыгъ. Хъугъэ-шIагъэр зыщыхъугъэ чIыпIэм гузэжъогъу къулыкъу пстэуми Iоф щашIэ. Лъыхъон IофшIэнхэм нэбгырэ 60, техникэ 11, псыхъом зэрэте­хьэхэрэ пкъыгъуи 2 ахэлажьэх.