Псауныгъэм нахь шъхьаIэ щыIэп

ГъэрекIо къыщегъэжьагъэу зэпахырэ узэу коронавирусым зэрэхэгъэгоу къиныгъо ригъэфагъ. Ар къызэузыгъэхэм япчъагъэ бэдэд, непэрэ мафэм узыр зэкIэкIонэу ригъэжьагъэми, ащ ищынагъо джыри щыI.

Непэрэ мафэм ехъулIэу ащ Iэзэгъоу иIэр вакцинацие пшIыныр ары. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ вакцинэ зыщыхэплъхьан плъэкIыщт чIыпIэ пчъагъэ, республикэм ирайонхэм зэкIэми къащызэIуахыгъ. Узым пэшIуекIорэ вакцинэр зыхэзылъхьэхэрэм япчъагъэ мафэ къэс хэхъо. ШIуагъэу пылъыри цIыфыхэм нахь къагурэIо.

— Вакцинацием игугъу зэкIэми ашIы. ГъэрекIо зэрэхэгъэгоу къин хэтыгъэх, джыри IэкIыб къэралхэм ащыхъурэр телевизорым къызигъэлъагъокIэ, умыщынэн плъэкIырэп. Тирайон IэзапIэ вакцинэр къызэращагъэр сишъхьэгъусэ къызысеIом, семыгупшысэу сыкIуагъ. Медицинэм иIофышIэхэм ыпэ рапшIэу сипсауныгъэ изытет ауплъэкIугъ. Вакцинэр къызысхалъхьэм сипсауныгъэ изытет зэщигъэкъуагъэп. Ящэнэрэ штамэу зыфаIорэр тиреспубликэ къимыхьанэу сэгугъэ. ЦIыфхэм вакцинэр зыхалъхьанэу мэщынэх, ау, сэ зэрэсшIошIырэмкIэ, ар пшIымэ нахьышIу, сыда пIомэ псауныгъэм нахь шъхьаIэ щыIэп, — еIо къуаджэу Хьакурынэхьаблэ щыщ предпринимателэу Наталья Мейсиговам.