Нэбгырэ пэпчъ мы Iофым ишъыпкъэу къекIолIэн фае

Зэпахырэ узэу коронавирусым зэрэдунаеу зэрэзэлъиштагъэм цIыфхэр егъэгумэкIых. Уз щынагъор къапыхьаным щыщынэхэзэ ар зыгъэхъужьын зылъэкIыщт вакцинэм бэхэр ежагъэх. Мы мафэхэм зэкIэ шIоигъоныгъэ зиIэхэм вакцинэр ыпкIэ хэмылъэу зыхырагъэлъхьан алъэкIы. Медицинэм иIофышIэхэм къызэраIорэмкIэ,  пандемием илъэхъан прививкэр зямыгъэшIыкIэ уз щынагъоу коронавирусыр къыппыхьаным ищынагъо къэуцу. 

Коронавирус къызэузыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ нахь мышIэми, мы уз щынагъом зыщыухъумэным фэшI пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зепхьанхэ фае. О уимызакъоу къыппэблагъэхэми ящыIэныгъэ къэуухъумэным пае вакцинэр зыхябгъэлъхьан фаеу специалистхэм къаIо. Кощхьэблэ районымкIэ вакцинэр апэу зыхязыгъэлъхьагъэхэм ащыщых Кощхьэблэ дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Нальмэс» зыфиIорэм икIэлэпIухэу Зэфэс Светланэ, МэщылI Нуриет ыкIи Тлюпэ Ларисэ. Прививкэм ыуж ахэм яшIошIхэр къыраIотыкIыгъэх:

«Вакцинэм ишIуагъэ къызэрэкIощтым тицыхьэ телъ, ащ къыхэкIыкIэ техъырэхъышэнэу тыгу къихьагъэп. Сыда пIомэ, сабыйхэм тахэтэу Iоф тэшIэ ыкIи ахэм янэ-ятэхэм таIокIэ. Тэри сабыйхэр, нэжъ-Iужъхэр тиIэх, ахэм яиммунитет дэгъушхоп,  арышъ тафэщынэ. Неущырэ мафэм теубытагъэ хэлъэу тыкъыфэкIоным пае тегупшыси, тэри, тиIахьыл гупсэхэри къэтыухъумэнхэм фэшI прививкэ зядгъэшIыгъ».

КIэлэпIухэм къызэраIуагъэмкIэ, апэрэ вакцинэр дэгъоу  къязэгъыгъ. Температурэ яIагъэп, япсауныгъэ изытет егъэразэх. ЯтIонэрэ прививкэр мэфэ 21-рэ тешIагъэу зыхарагъэлъхьагъ. Джащ фэдэу япсауныгъэкIэ зыми ыгъэгумэкIыхэрэп. Ахэм зэралъытэрэмкIэ, цIыф пэпчъ мы Iофым пшъэдэкIыжь фыриIэу ишъыпкъэу къекIолIэн  ыкIи вакцинэр зыхаригъэлъхьан фае.

КIАРЭ Фатим.