ЯIэпэIэсэныгъэ хагъахъо

Республикэм къашъохэмкIэ ия IX-рэ зэнэкъокъу-фестиваль Адыгеим и Къэралыгъо фи­лар­моние щыкIуагъ.

Адыгеим и Къэралыгъо программэу «Культурэм ихэхъоныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн ар фэгъэхьыгъ. Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, АР-м методикэмкIэ игупчэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м зэнэкъокъур илъэситIу къэс зэ зэхащэ.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэеджакIохэр къы­хэгъэщыгъэнхэм, къашъом пылъхэм яшIэныгъэ хагъэхъоным зэнэкъокъур фэгъэхьыгъ.

Аныбжьхэм ялъытыгъэу кIэлэеджакIохэр купищэу гощыгъэх. Илъэси 7 — 9, 10 — 12, 13 — 16 зыныбжьхэр зэIукIэгъуитIумэ ащызэнэкъокъугъэх.

Язакъоу къашъохэрэмрэ купхэм ахэтхэу къашъохэрэмрэ яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ. КIэлэеджэкIо 12 язакъоу къызэшъом, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м щеджэрэ Арина Гладченкэм, кIэлэегъаджэр А. Гладченко, апэрэ чIыпIэр къы­дихыгъ.

Майя Ивановам, ДШИ N 6, Наталья Кютсон, ДШИ N 1, щытхъуцIэхэр къыдахыгъэх.

Купхэм язэнэкъокъу ДШИ N 1-м икIэлэ­еджакIохэм тIогъогогъо апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ, пащэхэр А. Гладченко, Е. Шумская, Т. Папандопуло. ДШИ N 6-м икIэлэеджакIохэу ятIонэрэ купым хэтхэм апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ, пащэр Ю. Ковалева.

ОсэшI купым пэщэныгъэ дызэрахьагъ Адыгэ Республикэм иискусствэ щыцIэрыIохэу Цундышкэ Нурыет, Галина Коноваловам, Едыдж Викторие.

КIэлэеджакIохэр дахэу фэпагъэх, къэшъокIо куп 13 зэнэкъокъугъ. ДШИ N 1-м ыкIи ДШИ N 6-м якIэлэеджакIохэр искусствэм нахь фэщагъэх. Якъашъохэр гъэшIэгъоных.

Кощхьаблэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу М. Хьагъэуджым ыцIэ зыхьырэм, Инэм икIэлэеджакIохэм, нэмыкIхэм яIэпэIэ­сэныгъэ зэрэхагъахъорэр зэнэ­къокъу-фестивалым къыщылъэгъуагъ. Искусствэм сэ­нэхьат щызэзыгъэгъоты зышIои­гъохэр кIэлэеджа­кIохэм ахэтых, ащ тегъэгушIо.