ЯIэнатIэ къызфагъэфедэзэ…

Полицием икъулыкъушIэ нэбгыритIумэ яIэна­тIэ къызфагъэфеди, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэ­джэ­шIагъэ зэрэзэрахьагъэмкIэ агъэмысэх.

Урысыем и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм Iоф ­ин­хэм язэхэфынкIэ отделым иследователь Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Минис­терствэ иотделэу Джэджэ районым щыIэм иIофышIэ нэ­бгыритIу, зым пэщэ IэнатIэ ыгъэцакIэщтыгъэ, ыгъэмысагъэх.

ЩынэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIоры­шIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэмрэ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ щы­нэгъончъэнымкIэ иподразделениерэ зэгъусэхэу зэрахьэгъэ оперативнэ-лъыхъун Iофтхьа­бзэхэм къакIэлъыкIоу мы нэ­бгыритIумэ алъэныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ.

Следствием зэригъэунэфы­гъэмкIэ, лажьэ зиIэу агъэу­нэфыгъэ полицейскэм язым ышIэ­зэ ятэ исчет илъ ахъщэу сомэ мин 37-рэ хъурэр бзылъфыгъэ горэм икартэ фыри­гъэхьагъ. Бзылъфыгъэм сомэ мин 37-р социальнэ тынэу къы­фырагъэ­хьагъэу ылъыти, ахъ­щэр къы­ри­хыгъ ыкIи зыфаем пэIуигъэ­хьагъ. Нэужым полицием иIофы­шIэхэу агъэмысэхэрэм бзылъ­фыгъэр агъэп­цIэни ахъщэр на­­хьыбэу къы­рагъэтыжьын гухэлъ яIэу ар полицием иотделэу Джэджэ районым щыIэм къырагъэблэгъагъ. Бзылъфыгъэм исчет илъыгъэ сомэ мин 37-р хэ­бзэнчъэу зэригъэфедагъэм пае уголовнэ Iоф къыфызэIуахынэу раIуи агъэщынагъ.

Нэужым бзылъфыгъэр амыгъэпщынэным пае сомэ мин 37-м ычIыпIэ сомэ мин 87-рэ зыем икартэ фыригъэхьажьын фаеу гурагъэIуагъ.
2021-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 21-м лажьэ зиIэхэр къулыкъушIэ машинэм исхэу бзылъфыгъэм сомэ мин 87-р къыIахыжьынэу ар зыщыпсэурэ Мыекъопэ районым ит къутырэу Советскэм кIуагъэх. Щы­нэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэмрэ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ ­и Министерствэ щынэгъончъэнымкIэ иподразделениерэ макъэ зэраригъэIугъэм тетэу полицием иIофышIэ нэбгыритIури а чIыпIэм щаубытыгъэх.

Мы уахътэм уголовнэ Iофым изэхэфын лъагъэкIуатэ.