Шъэумэн Хьазрэт фэкIо

Уичылэ гупсэ сэлам къыуехы, Хьазрэт!

Тэ, Iимамыр, ефэндыр, диным игъогу тетхэр, зэкIэ къоджэдэсхэр, тыпфэраз, Хьазрэт!


Тызэрэпщымыгъупшэрэр тэшIэ, уянэ узэрэфэгумэкIынэу укъызщыхъугъэ къуаджэм уфэгумэкIы. Ренэу укъыкIэупчIэ, щыкIагъэу иIэм игъом гу лъыотэ, ащ уихьалэлыгъэ пэогъохы, гушIуагъор ылъап­сэу Iофыр зэшIоохы. Шапсыгъэ къуаджэхэри, нэмыкIхэри о уихьатыркIэ зэтегъэпсыхьагъэ хъугъэх, гъогу дэгъухэр, газыр, электричествэр, псыр игъом анэбгъэсыгъэх. УишIуагъэ зэмыкIыгъэ лъэныкъо къэгъотыгъуай. О уихьатыркIэ еджапIэхэр, клубхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр зэтырагъэпсыхьагъэх, цIыфхэм япIун ахэр фэIорышIэх. Мыхэм яхьатыркIэ цIыф дэгъубэ лъэпкъым къызэрэхэкIыщтым тицыхьэ телъ.

Тэ анахьэу тызыгъэгушIорэр, тызыгъэгушхорэр IэзапIэу чылэм дябгъэшIыхьагъэр ары. Мыр джырэ лъэхъаным епэсыгъэ, диштэрэ IэзапIэмэ апэ ит. ЧIыпIэм щыпсэухэрэмкIэ Iэрыфэгъушху, ишIогъэшхо къэкIо. Ау ахэм ямызакъоу, мы клиникэм зыщызгъэхъужьы зышIоигъохэр чIыпIабэмэ къарэкIых. Операцие хьылъэхэр щашIых, щяIазэх, щагъэхъужьых, разэ хъугъэу цIыфхэр мэкIожьых.

Уахътэр зы чIыпIэ итэп, лъэкIуатэ. Илъэсыбэ блэкIыщт, ау цIыфмэ дахэу япIуагъэр, шIоу афэпшIагъэр ащыгъупшэщтэп, кIодыщтэп.

Шъыпкъэм тетэу къэпIон хъумэ, Хьазрэт, тэри утщыгъупшэрэп. Укъызыхъугъэ мафэр къызэрэблагъэрэри тэшIэ. Ащ епхыгъэу сэлам къыотэхы, тыпфэгушIо, Тхьэ тыпфелъэIу псауныгъэ пытэ уиIэу, уигупсэ-Iахьылмэ уадэтхъэжьэу, унасыпышIоу ущыIэнэу, мы дунаим анахьыбэ щызыгъэшIэщтмэ Алахьэм ащыщ уишIынэу!

Къоджэдэсмэ ацIэкIэ къэзытхыгъэр шъхьэкIафэ къыпфэзышIэу Зэрамыку Алджэрый, Афыпсыпэ мэщытым иIимам.

ТыфэгушIо!

Шъэумэн Хьазрэт Мэджыдэ ыкъом ыныбжь илъэс 84-рэ зэрэхъурэм фэшI тигуапэу тыфэгушIо. Хьазрэт цIыфхэм ишIуагъэу аригъэкIыгъэм рэзэныгъэ хигъуатэзэ ищыIэныгъэ гъогу дахэу рыкIонэу, ипсауныгъэ къыкIимычэу, иIахьылхэм ыкIи иблагъэхэм адатхъэу лIэшIэгъу псау адигъэшIэнэу тыфэлъаIо.

Адыгэ лъэпкъым итарихъ Шъэу­мэн Хьазрэт пытэу зэрэхэуцуагъэм, ишIушIа­гъэкIэ, игукъэбзагъэкIэ ар цIыфхэм агу зэрилъыщтым тицыхьэ телъ.

Къуекъо Нурбый, Хьаудэкъо Шыхьамыз, Гъыщ Сэлатчэрый.