ЦыхьэшIэгъуджэ пкъыгъохэм (транспортхэм), къагъэорэ пкъыгъоу къычIэкIын зылъэкIыщтхэм шъуафэсакъ

1. ЦыхьэшIэгъуджэ пкъыгъохэу ямычIыпIэ щылъхэм (Iалъмэкъхэу, дипломатхэу газ оборудованием дэжь щытхэм, инженер шъхьаIэм икабинет дэжь щыт Iалъмэкъым), цIыф нэгъуа­джэхэм яшIухьафтынхэм, унэм исхэм, фирмэмрэ предприятиехэмрэ яIофы­шIэхэм ямынэIосэ автомашинэхэм, нэ­мыкI транспортхэу бэрэ псэуалъэм дэжь щытхэм шъуафэсакъ.

2. КъэонкIэ щынагъоу щыт пкъыгъокIэ алъытэхэрэм ахэхьэх авиационнэ, реактивнэ щэгынхэр, танк, зенит артиллерием, минометхэм ящэгынхэр, лагъымэхэр, ПТРК-мрэ противотанковэ гранатометхэмрэ ящэгынхэр, патрон-
хэр, гранатхэр, инженер щэгынхэмрэ къагъэорэ веществохэр зыхэлъ нэмыкI пкъыгъохэмрэ.

3. Пкъыгъор къэон зэрилъэкIыщтым гу лъыозыгъэтэрэ нэшэнэ шъхьаIэхэр:

— зыми имые, зиер амышIэрэ ав­томобильхэр унэхэм апэблагъэу зэрэщытхэр;

— гъучIычхэр, изолентэхэр къызэрещыхьакIыгъэхэр, антеннэ мыин зэриIэр;

— къагъотыгъэ пкъыгъом макъэ горэ къызэрэпыIукIырэр;

— батарейкэхэр къызэрэхэщыхэрэр;

— гъучIычхэр, кIапсэхэр зэрэщызэбгы­рыщыгъэхэр;

— къызыщагъотыгъэ чIыпIэм димы­штэрэ мэ къызэрэпихырэр;

— Iалъмэкъхэр, чемоданхэр, щыхьагъэхэр, дзыохэр, къэмланхэр зыми зэ­римыер;

— Iоф зышIэрэ табло е уахътэр къэ­зылъытэрэ нэмыкI таймер зэрэхэтыр;

— пкъыгъор зэрэонтэгъур (гущыIэм пае, конфет, кофе зэрылъыгъэ къэм­ланыр, тхылъыр, блокнотыр ыкIи нэ­мыкIхэр);

— къэмлэнашъхьэм гущыIэхэу «тротил», «лагъымэ» зыфиIохэрэр ыкIи нэ­мыкIхэр зэрэтетхагъэхэр.
Гум джэнджэш къизыгъэхьэрэ пкъыгъохэр транспортым, унэ ихьапIэм дэжь, учреждениехэм, цIыфхэр бэу зыщызэIукIэрэ чIыпIэхэм къащагъотын алъэ­кIыщт.

4. Къэон зылъэкIыщт пкъыгъор ку­пи­щэу зэтырауты:

— апэрэ купым хахьэхэрэр щэгынхэр, табельнэ къагъэорэ пкъыгъохэр, сигнал зэратырэ, къызэрагъэнэфырэ пкъыгъо­хэр, заводым къыщыдагъэкIыгъэ къа­гъэорэ пкъыгъохэр ыкIи нэмыкIхэр;

— ятIонэрэ купым хэхьэх ыпэкIэ агъэфедэгъэ щэгынхэр;

— ящэнэрэ купым хэхьэх IэкIэ ашIыгъэ къагъэорэ пкъыгъохэр, лагъымэхэр, зыщыщыр къэпшIэн умылъэкIыщт къагъэорэ пкъыгъохэр.

5. Къагъэорэ пкъыгъор е ащ ехьыщырыр къызагъотыкIэ, ар зэрагъэ­кощырэ ыкIи а чIыпIэр къызэраухъу­рэихьэрэ шIыкIэр:

— гранатэу РГД-5-р къызагъотыкIэ, метрэ 50-кIэ нахь мыблагъэу;

— гранатэу Ф-1-р къызагъотыкIэ, метрэ 200-кIэ нахь мыблагъэу;

— грамм 200 хъурэ тротил шашкэр — метрэ 45-кIэ;

— гр. 400 хъурэ тротил шашкэр — метрэ 55-кIэ:

— пивэ зэрытыгъэ банкэу литрэ 0,33-рэ зэрыфэрэр — метрэ 60-кIэ;

— минэу МОН-50-р — метрэ 80-кIэ;

— чемоданыр (кейсыр) — метрэ 230-кIэ;

— гъогум щызэрахьэрэ чемоданыр — метрэ 350-кIэ;

— автомобилэу «Жигули» зыфиIорэм фэдэр — метрэ 460-кIэ;

— автомобилэу «Волга» зыфиIорэр — метрэ 580-кIэ;

— хьылъэзещэр (фургоныр) къыза­гъотыкIэ метрэ 1300-кIэ IугъэкощыкIын фае.

6. Къэон зылъэкIыщт пкъыгъохэу чIыпIэм къыщагъотыгъэхэр IугъэкощыкIыгъэнхэмкIэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр зэрахьэх:

— планым къызэрэдэлъытагъэм тетэу къэон зылъэкIыщт пкъыгъохэр къыхэ­гъэщыгъэнхэмкIэ ыкIи гъэкIодыгъэнхэмкIэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэ­гъэнхэр;

— аукъэбзын фэе чIыпIэхэмрэ псэуа­лъэхэмрэ язытет зэгъэшIэгъэныр;

— къэон зылъэкIыщт пкъыгъохэр къэгъотыгъэнхэр ыкIи гъэкIодыжьы­гъэнхэр;

— къэон зылъэкIыщт пкъыгъор зыщыIуахыгъэ (лагъымэр къызыщычIахыгъэ) чIыпIэр (псэуалъэр) хэбзэ къулыкъухэм (заказчикым) етыжьыгъэныр;

— пшъэрылъэу агъэцэкIагъэхэмкIэ отчет шIыгъэныр;

— къагъэорэ пкъыгъохэр къызагъотхэкIэ зэрэзекIонхэ фаер цIыфхэм агурыгъэIогъэныр.