УпчIэ зиIэхэм джэуапэгъу афэхъугъ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет икIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэм зэфэхьысыжьхэр къызфешI нэужым КъумпIыл Мурат федеральнэ ыкIи республикэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм зэIукIэгъу адыриIагъ.Журналист пэпчъ зыгъэгумэкIырэ упчIэм иджэуап ыгъо­тыгъ. Республикэм исоциальнэ-экономическэ щыIакIэ нахьышIу хъуным пае пшъэрылъэу щытхэм зэкIэми апэу шъолъырым ипащэ ягугъу къышIыгъ. АщкIэ анахьэу зыщыгугъыхэрэм ащыщых зекIоным тегъэпсыхьэгъэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэ промы­шлен­нэ паркымрэ. Апэрэм зекIохэр бэу Адыгеим къырищэ­лIэщтых, ятIонэрэм инвестициехэр къыхалъхьащтых, Iоф зыщашIэщт чIыпIабэ щыIэ ышIыщт. Мы проектхэм Iоф адашIэныр аублэгъах – электроэнергиер, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр аращалIэ, гъогухэр ашIых. Лэгъо- Накъэрэ Гъозэрыплъэрэ зэ­зыпхыщтхэр, Инэм дэжь гъогу зэхэкIыпIэр зэтырагъэ­псыхьэх. Джащ фэдэу «Адыгэ­къал — Бжъэдыгъухьабл» зыфиIорэ гъогу зэхэкIыпIэри ашIы­щтхэм ащыщ.

Журналистхэм яупчIэхэр лъэныкъо зэфэшъхьафыбэхэм афэгъэхьыгъагъэх.

Анахьэу къызкIэупчIагъэхэм ащыщых зэпахырэ узэу къежьагъэм шъолъырыр зэрехъулIа­гъэр, вакцинэм ихэлъхьан зэ­рэ­ре­кIокIырэр. Ежь ышъхьэкIэ вакцинэр зыхаригъэлъхьагъэмэ ЛIышъхьэм къеупчIыгъ Краснодар краим къикIыгъэ журналистхэм ащыщ.

— Сэ сызэсымэджэ нэуж узым пэуцужьырэ антителэхэу сиIэ хъу­гъэхэм япчъагъэ ины, арышъ, ахэр къызефэ­хыхэкIэ, вакцинэр зыхязгъэлъхьащт. Пчъа­гъэр сэуплъэкIу зэпыт. Ау сянэ-сятэхэу илъэсым унэм къимыкIэу исыгъэ­хэм ахязгъэлъ­хьагъ, — иджэуапыгъ КъумпIыл Мурат. – Ахэр ары зэкIэ­мэ анахьэу сыгу зыфэузыщтыгъэхэр, сызфащтэщтыгъэхэр, сыда пIомэ ныбжь яI, уз гъэтIылъыгъэхэми агъэгу­мэкIых. Ау хэлъхьэ­гъуи­тIури зэпачыгъ, джы ухъумагъэх. ЗэкIэми сыкъяджэ узым зыщау­хъумэным пае вакцинэр зыхарагъэлъхьанэу. Ары Iэзэгъоу щыIэ закъор.

Узым изэмлIэужыгъуагъэу къэралыгъом къырахьагъэхэу ашIэхэрэм урысые вакцинэр зэрапэуцужьышъурэр лIышъхьэм игущыIэ къыщыхигъэщыгъ ыкIи ащкIэ заухъумэмэ зэрэнахьышIур къыIуагъ.

Илъэсыр зэрэмыпсынкIагъэм КъумпIыл Мурат къыкIигъэ­тхъыгъ.

«Пандемиер къызежьэм къиныгъо тыхэтыгъ ащкIэ гъэфедэгъэн фэе псэуалъэхэр икъоу тIэкIэмылъхэу, ау хэд­гъахъомэ IофшIэкIэ амалхэм зядгъэушъомбгъузэ, нахь лъэшы ты­хъугъ, къиныгъохэр къызэтынэкIыгъэх. Федеральнэ IэпыIэгъури къыт­фэфедагъ. Урысыем и Президент, УФ-м и Правительствэ амалхэр къытатыгъэх — лъэпкъ проектхэр, къэралыгъо программэхэр, Адыгеим хэхъоныгъэ ышIынымкIэ программэ шъхьафыр. Мыхэм акIыб дэтых зэшIохыгъэ хъугъэ Iоф гъэнэфагъэхэр. Ау къыдгурэIо – тапэ илъыр джыри бэ. Зэпстэури зэшIохыгъэным пае цIыфхэм яIэпыIэгъу тищыкIагъ, тызэгъусэмэ ыпэкIэ тылъыкIотэщт», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Лъэпкъ проектэу «Гъогу щынэгъончъэхэр» зыфиIорэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэми къыкIэупчIагъэх.

Мы лъэныкъомкIэ щызэшIуа­хыгъэм ишIуагъэкIэ респуб­ликэм ипроект командэ пшъэ­рылъэу щыIэхэр ыгъэцэкIагъэх. Ащ нэмыкIэу Адыгеир шъолъыр анахь дэгъу 12-мэ зэрахэхьагъэр КъумпIыл Мурат къыхигъэ­щыгъ ыкIи федеральнэ тынхэр къызэрэфагъэшъошагъэхэр къы­Iуагъ.

Лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу аужырэ шапхъэу щыIэхэм атетэу шъолъыр ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогу кило­метрэ 50,6-рэ икIыгъэ илъэсым пIалъэхэм къапэу агъэкIэжьыгъэх, объект 49-мэ ягъэцэкIэ­жьынхэр аухыгъэх. Сурэт ыкIи видео атезыхырэ камерэ 56-рэ атырагъэуцуагъ, гъогурыкIоныр щынэгъончъэ хъуным ахэр фэIорышIэх.

Хэдзынэу къэблагъэхэрэми журналистхэр къакIэупчIагъэх. Анахьэу зыгъэгумэкIыщтыгъэхэр цIыфхэр бэу къякIолIэщтхэмэ ЛIышъхьэм ишIошI. Къэралы­гъом емызэгъ зэхахьэу щыкIуагъэхэм афэдэхэр республикэм зэрэщызэхамыщагъэри ашIогъэшIэгъоныгъ.

Адыгеим щыIакIэу илъыр зэрэрэхьатыр ыкIи мы лъэныкъом Iоф зэрэдашIэрэр ЛIышъхьэм къыIуагъ, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм азыфагу зэмызэгъыныгъэхэр къитаджэхэу къызэ­рэхэмыкIырэри къыхигъэщыгъ. АщкIэ щысэу къыхьыгъ общественнэ организациехэм, гъэсэныгъэм иучреждениехэм, хэбзэухъумакIохэм, дин гъэIорышIапIэхэм Iоф зэрэзэдашIэ­рэр, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ямэфэкIхэр республикэм зэрэщызэхащэхэрэр — адыгэ ыкIи къэзэкъ культурэм яфестивальхэр, къэзыгъэзэжьыгъэхэм я Мафэ, нэмыкIхэри.

«ТкIуачIэ зэтхьылIэнышъ тапэ илъ хэдзынхэр шъыпкъагъэ ахэлъэу редгъэкIокIынхэ фае. Адыгеим щыкIорэ хэ­дзын кампаниехэр зэкIэ хэбзэгъэуцугъэм диштэу ыкIи цIыфыбэ къызэ­кIуалIэу щытых. Ащ ишыхьат хэдзын системэр тишъолъыр щызэтегъэпсыхьагъэу зэрэщытыр. Пандемием емылъытыгъэу Конституцием зэхъокIыныгъэ­хэр фэшIыгъэнхэмкIэ мэкъэтыными ар къы­гъэлъэгъуагъ – процент 81,98-у къякIолIагъэм ипроцент 84,55-мэ ахэм адырагъэштагъ. ТапэкIи цIыфхэм япшъэрылъхэр къагурыIоу, яшIоигъоныгъэхэр къыраIотыкIынхэм имэхьанэ зэхашIэу федеральнэ, шъо­лъыр ыкIи муниципальнэ хэдзын Iофыгъохэм чанэу ахэлэжьэнхэм тыщэгугъы. НепэкIэ тэ типшъэрылъыр хэдзы­нэу къэблагъэхэрэм рес­публикэм щыпсэу­хэрэм яшIошI къащыраIотыкIынымкIэ фитыныгъэу яIэхэр хэбзэгъэуцугъэм къызэрэди­лъытэу икъоу агъэфедэшъуным тыдэлэжьэныр ары. Джыри зэ къыкIэзгъэтхъын, пшъэрылъ зэфэшъхьафыбэу дгъэцакIэхэрэр зытегъэ­псыхьэгъэн фаехэр шъо­лъырым ихэхъоныгъ, цIыфэу ащ щыпсэухэрэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр арых», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы зэIукIэм къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм джыри къафэдгъэзэжьыщт, нахь игъэкIотыгъэу тикъыкIэлъыкIорэ къыдэкIыгъо­хэм ягугъу къащытшIыщт.

МэщлIэкъо Саид.