Уахътэм дырагъаштэ

Театрэр зыгу рихьыхэрэм яфестиваль псэупIэу Джаджэм щызэхащагъ.

Республикэм изэIухыгъэ шъо­лъыр зэнэкъокъу къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зы­псэурэр илъэси 100, драматургэу Евгений Шварц къызыхъугъэр илъэси 120-рэ зэрэхъурэм афэгъэхьыгъагъ.

Онлайн шIыкIэм тетэу фестивалым щызэнэкъокъугъэх.

Къыблэм, Темыр Кавказым яшъолъырхэм ятеатрэхэм язэнэ­къокъу уеплъынкIэ гъэшIэгъо­ныгъэ. Адыгеим пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр зыщызэ­хащэхэм куп 50 зэнэкъокъум хэлэжьагъ, ахэр нэбгырэ 600 мэхъух.

КIэлэцIыкIу театри 9 осэшIхэм къыхахыгъ. КIэух зэнэкъокъум ахэр хэлэжьагъэх.

Фестивалым ишIухьафтын шъхьа­Iэу «Гран-при» зыфиIорэр Мыекъопэ районым илъэпкъ кIэ­лэцIыкIу театрэу «Кубик-Руби­кым» къыдихыгъ, художественнэ пащэр А. Нэгъой.

Апэрэ шъуашэ зиIэ дипломыр Волгоград хэкум икIэлэцIыкIу театрэу «Курьезым» къыдихыгъ, пащэр Г. Грибанова. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зыфагъэ­шъошагъэмэ Краснодар икIэлэцIыкIу театрэ ащыщ.

Теуцожь районым икIэлэцIыкIу театрэ апэрэ шъуашэ зиIэ дипломыр къыдихыгъ. Темыр Осе­тиер — Аланиер ятIонэрэ хъугъэ.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ зэ­хащэгъэ зэнэкъокъум кIэлэцIыкIухэм дэгъоу зыфагъэхьазырыгъ. Купхэр театрэм нахь фэщагъэ зэрэхъухэрэр зэIукIэгъум къыщылъэгъуагъ. Театральнэ искусствэм зэхъокIыныгъэхэр фэхъух. Рольхэр къашIыхэзэ гущыIэр зэрагъэфедэрэр, орэдышъом мэхьанэу къэгъэлъэгъоным щыриIэр, спектаклэм орэд къызэ­рэщаIорэр, пьесэхэм ягъэпсыкIэ, нэмыкIхэр зэхэщакIохэм къыхагъэщыгъэх. Мэхьанэу аратырэр щыIэныгъэм дештэ.