Терроризмэм ылъэныкъокIэ щынагъоу къэуцун ылъэкIыщтхэм ягъэнэфэн епхыгъэу цIыфхэр зэрэзекIонхэ фаер

Террористическэ акт къэхъуным ищы­нагъо щыIэ зыхъукIэ а къэбарым цIыфхэр игъом щыгъэгъозэгъэнхэм мэхьа­нэшхо иI. Щынагъоу къэуцурэм елъытыгъэу ар лъэныкъо заулэу зэтырауты ыкIи ащкIэ унашъо зышIын зылъэкIыщтыр Урысыем исубъект щызэхащэгъэ тер­роризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ комиссием итхьамат ары. Мыщ епхыгъэу шъо­лъырым щагъэцэкIэн фаер зэрыт тхьапэр псынкIэу къэбар жъугъэм иамал-хэм аIэкIагъэхьан фае.

«Синий уровень» зыфаIорэр

Террористическэ акт къэхъун зэри­лъэкIыщтым икъэбар гъэунэфыгъэн фае зыхъукIэ аштэ.

Урамым, цIыфхэр бэу зыщызэрэугъоирэ чIыпIэхэм уащыIэ, общественнэ транспортым уис зыхъукIэ анахьэу унаIэ зытеудзэн фаер:

— къыбгот цIыфхэм ятеплъэ зыфэдэм, ахэр зэрэфэпагъэхэм;

— язекIуакIэ зыфэдэм (гущыIэм пае ренэу заплъыхьэмэ е хэбзэухъумакIохэм аIукIэнхэм зыщадзыемэ);

— чIадзыгъэу щыт автомобильхэм, гуцафэ озыгъэшIырэ пкъыгъохэм (дзыо­хэм, Iалъмэкъхэм, нэмыкIхэм).

Мыщ фэдэ чIыпIэ шъурихьылIагъэмэ псынкIэу полицием иIофышIэхэм зафэ­жъугъаз. ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм IэпыIэгъу шъуафэхъу. Унагъом исхэм, анахьэу зыныбжь хэкIотагъэхэм ыкIи сабыйхэм, агурыжъугъаIу урамым е унэ чIэхьэгъум къыщагъотыгъэ пкъыгъом щынагъо къыпыкIын зэрилъэкIыщтыр.

«Желтый уровень» зыфаIорэр

Террористическэ акт къэхъуным ищы­нагъо зэрэщыIэм епхыгъэ къэбарыр гъэунэфыгъэ зыхъукIэ аштэ.

ЦIыфхэр бэу зыщызэрэугъоирэ чIыпIэхэм защышъудзый. Урамым шъутет хъумэ документ шъуIыгъын зэрэфаер зыщышъумгъэгъупш. Общественнэ чIыпIэхэм (сатыушIыпIэ гупчэхэм, вокзалхэм, аэропортхэм, нэмыкIхэм) шъуа­щыIэу машIо къызыхъукIэ анахьэу шъу­наIэ зытешъудзэн фаехэм шъуа­лъыплъ. ПсэупIэхэм къапэIулъ чIыпIэхэм шъумышIэрэ цIыфэу е автомобилэу къякIуалIэхэрэм шъунаIэ атешъудз. ОшIэ-дэмышIагъэ къызыхъукIэ узэрэзе­кIон фаем унагъом исхэмкIэ пэшIорыгъэшъэу шъутегущыI.

«Красный уровень» зыфаIорэр

Террористическэ акт къэхъугъэ зы­хъукIэ агъэнафэ.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ лъэныкъуитIум ялъытыгъэмэ мыщ нахь гъэлъэшыгъэу къекIуалIэх.

Фэтэрыбэу зэхэт унэм щыпсэухэрэм чэзыу-чэзыоу дежурствэр ахьыным, чIыпIэ пстэури къаплъыхьаным, амышIэрэ цIыфхэм ыкIи автомобильхэм анахьэу анаIэ тырагъэтыным мэхьанэшхо иI. ЦIыфхэр бэу зыщызэрэугъоихэрэ чIыпIэхэм шъуямыкIуалI, сабыйхэр ишъумыгъэкIых, шъукощын зэ­рэшъулъэкIыщтым шъуфэхьазырэу шъущыс. Анахьэу шъуищыкIэгъэщтхэр, ахъ­щэ, документхэр, медицинэ пкъы­гъохэр жъугъэхьазырых.

ШъунаIэ тешъудз!
Къагъэорэ пкъыгъохэр агъэхьазыр­хэ зыхъукIэ бзэджашIэхэм къэмлан зэфэшъхьафхэр, Iалъмэкъхэр, мобильнэ телефонхэр, джэгуалъэхэр къызфагъэфедэнхэ алъэкIыщт. Ар шъуисабыйхэм ыкIи шъуигупсэхэм къафэшъуIуат. Тэрэзэу шъузекIомэ шъори, шъукъэзыуцухьэрэ цIыфхэми ящы­Iэныгъэ къэшъуухъумэщт.