Президентым и Джэпсалъэ ипхырыщын

Урысые парламентаризмэр зыщыIэр илъэси 115-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ хэбзэихъухьэхэм я Советэу щызэхащагъэм къалэу Санкт-Петербург щыриIагъ. Ащ хэлэжьагъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр.

Джащ фэдэу шъолъырхэм яхэбзэихъу­хьэ къулыкъухэм япащэхэм ягъусэу хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.
Къэралыгъом ипащэ парламентаризмэм и Мафэ пае къафэгушIуагъ. УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ фэгъэзэгъэ Джэпсалъэу къышIыгъэм анахь шъхьаIэу къыщыхигъэщыгъэхэм ягъэцэкIэн шъо­лъыр парламентариехэр чанэу къыхэлэжьэнхэ фаеу зэрэщытым къыкIигъэ­тхъыгъ.

— КIэщакIо тызыфэхъугъэ предложениехэм япхырыщынкIэ чанэу ыкIи шIуа­гъэ къы­тэу тызэдэлэжьэнэу, къо­тэгъу шъухъунэу, охътабэ ятымыгъэхьэу гъэцэкIагъэ хъун­хэм Iоф дэшъушIэнэу сышъущэгугъы, — къыIуагъ Владимир Путиным.

Предложениехэм ащыщыбэхэм региональнэ мэхьанэ зэряIэр, шъолъырхэм Iоф ащыдэшIэгъэн фаеу зэрэщытыр къэралыгъом ипащэ къыхигъэщыгъ.

— ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным, гъотэу яIэм хэхъоным фытегъэпсыхьа­гъэхэу пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къэралыгъом ипащэ къышIы­гъэх, — къыIуагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм нэужым иеплъыкIэхэр къыриIотыкIыхэзэ. – Президентым и Джэпсалъэ зигугъу къыщишIыгъэхэм япхырыщынкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэр сыдигъокIи АР-м и ЛIышъхьэ, министрэхэм я Кабинет якъотэгъоу, агурыIоу зэрадэлажьэрэр къыхэзгъэщымэ сшIоигъу. Пшъэрылъэу Президентым къыгъэуцугъэхэр пхырыщыгъэ хъунхэм цIыфхэр къе­жэх, арышъ, хэбзэгъэуцугъэу ахэм ящыкIагъэхэм ягъэхьазырын охътэ благъэм ыуж ти­хьащт.

Мы мэфэ дэдэм хэбзэихъухьэхэм я Совет хэушъхьафыкIыгъэу зэхэсыгъо иIагъ. УФ-м ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэмрэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэу Вячеслав Володинымрэ ар зэращагъ. Джащ фэдэу УФ-м и Правительствэ ипащэ игуадзэхэу Дмитрий Григоренкэр, Татьяна Голиковар, УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Михаил Мурашко, просвещениемкIэ министрэу Сергей Кравцовыр, УФ-м наукэмрэ апшъэрэ гъэсэныгъэмрэкIэ иминистрэу Валерий Фальковыр, УФ-м и Генеральнэ прокурорэу Игорь Красновыр хэлэжьагъэх.

УФ-м и Президент мэлылъфэгъум и 21-м Джэпсалъэу къышIыгъэм зигугъу къыщишIыгъэхэм япхырыщын, коронавирусыкIэм пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэм ялъыгъэкIотэн, ащ къыздихьыгъэ Iофыгъохэм ядэгъэзыжьын, вакцинациер зэрэкIорэр анахь шъхьаIэу зытегущыIагъэхэм ащыщых. Ахэм анэмыкIэуи медицинэм пае кадрэхэм ягъэхьазырын, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм патриотизмагъэ ахэлъхьэгъэным, тарихъым ихъу­гъэ-шIагъэхэр ахэм икъоу алъыгъэIэсыгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэми ягугъу ашIыгъ.

Вячеслав Володинымрэ Валентина Матвиенкэмрэ шъолъырхэм яхэбзэи­хъухьэхэм закъыфагъазэзэ, къэралы­гъом ипащэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм фэшI хэбзэгъэуцугъэхэм ащыщхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэн­хэ фаеу зэрэщытыр къыкIагъэтхъыгъ. Сабый ежэрэ бзылъфыгъэхэм аратыщт пособиехэм, кIэлэцIыкIоу зыныбжь илъэ­си 7-м шIомыкIыгъэр къэсымэджагъэмэ, а уахътэм ащ лъыплъэрэм «больничнэр» къызэрэратыщтым, унэгъо имыкъукIэ алъытэхэрэм арыс кIэлэцIыкIоу илъэс 16-м зыныбжь шIомыкIыгъэхэм пособиеу къафэкIощтым афэгъэхьыгъэ гъэтэрэзыжьынхэр охътэ благъэм законхэм афэшIыгъэнхэ фае.

Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIу­гъэм къыздихьыгъэ Iофыгъохэм ядэгъэзыжьын тегущыIэхэзэ, вакцинациер зэрэкIорэр зэфахьысыжьыгъ, апэрэ медицинэ IэпыIэгъум итынкIэ системэм игъэкIэжьын, Iэзэгъу уцхэр цIыфхэм аIэкIэгъэхьэгъэн­хэм ягугъу ашIыгъ.