КIэлэеджакIохэр хэлэжьэщтых

«Юный предприниматель и финансовая грамотность» зыфиIорэ он­лайн-олимпиадэм республикэм ит гъэсэныгъэм иучреждениехэр хэлэжьагъэх.

Апэрэ классым къыщегъэжьагъэу я 9-м нэс ащеджэрэ кIэлэ­еджакIохэм программэр ате­лъытагъ. Онлайн платформэу «Учи.ру» зыфиIорэр, Урысыем и Банк, лъэпкъ проектэу «Предприниматель цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу афэхъугъэным», Урысыем экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ проектым кIэщакIо фэхъугъэх.

— Урысыем и Банк зэхищэрэ онлайн-проектхэм республикэм ит гъэсэныгъэм иучреждениехэр чанэу ахэлажьэх. Мы Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу, кIэлэ­еджакIохэм финансым фэгъэ­хьыгъэ практическэ гъэцэкIэнхэр ашIынхэ, финанс продуктхэр зэрагъэпшэнхэ ыкIи къыхахынхэ, бзэджашIэхэм защаухъумэным зыфагъэсэныр япшъэры­лъыгъ. Олимпиадэм ишIуагъэкIэ предприниматель гупшысэныр ныбжьыкIэхэм къаIэкIэхьан амал щыIэ мэхъу, — къыIуагъ УФ-м и Гупчэ банк и Къыблэ гъэIорышIэпIэ шъхьаIэ АР-мкIэ и Лъэпкъ банк экономикэмкIэ иотдел ипащэу Ацумыжъ Еленэ.

«Учи.ру» зыфиIорэ платформэмкIэ ссылкэм ухэхьан е унэе кабинетым уихьанышъ олим­пиадэм игъэцэкIэнхэр пшIынхэ плъэкIыщт. Къыхэгъэщыгъэн фае ащ ыпкIэ зэрэхэмылъыр. Мэлылъфэгъум и 13-м къыщегъэжьагъэу кIэлэеджакIохэм шIэныгъэу аIэкIэлъыр аушэтын амал яIагъ. Мэлылъфэгъум и 27-м къыщегъэжьагъэу жъоныгъуакIэм и 17-м нэс зэнэкъо­къур кIощт.

Олимпиадэр зыщырагъэжьэрэ мафэм, мэлылъфэгъум и 27-м сыхьатыр 9:30-м, онлайн шIы­кIэм тетэу егъэджэн сыхьат Урысыем и Банк итхьаматэ зэхищэщт. Ар «Учи.ру» зыфиIорэм инэкIубгъо ит ссылкэу https://proofix.ru/fg2704/ къихьащт. Джащ фэдэу УФ-м и Гупчэ банк инэкIубгъоу «ВКонтакте» итымкIэ егъэджэн сыхьатыр къагъэлъэгъощт.

Абрэдж Сэтэнай.