ЖъоныгъуакIэм и 2-р — Пасхэ мэфэкI лъапI

Адыгэ Республикэм ис чыристанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Пасхэ мэфэкI лъапIэм фэшI тышъуфэгушIо!

ТхьэшIошъхъуныгъэ зиIэхэмкIэ мы мафэр угу къэ­бзэн, цIыфыгъэшхо пхэлъын зэрэфаем итамыгъэу щыт. ЧIыопсыр къызэрэущыжьырэм дакIоу мы мафэхэм цIыфхэр гушIогъошхом зэлъештэх. Пасхэм чыристанхэр зэкъуегъэуцох, цIыфхэр щыIэныгъэм фегъэблых, шIур ем зэрэтекIорэр ащ къыхэщы, зэфагъэр, мамыр­ныгъэр ренэу зэрэтекIощтхэм япхыгъэ шIошъхъуныгъэр егъэпытэ.

Цiыф лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ, дин зэфэмыдэхэр зыщалэжьырэ тиреспубликэ исхэм тарихъри лъэпкъ культурэри агъэлъапIэ. Мыекъуапэрэ Адыгеимрэ яепархие цIыфхэм ягушъхьэлэжьыгъэ игъэпытэнкIэ Iофышхо ешIэ. Архиепископэу Тихони, нэмыкI дин пащэхэми, чыристан диныр зылэжьырэ пстэуми просветительскэ Iофышхо зэрагъэцакIэрэм, мамырныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ Адыгеим къыщыухъумэгъэнхэм яIахь зэрэхашIыхьэрэм афэшI тызэрафэразэр ятэIо.

ТхьэшIошъхъуныгъэ зиIэхэми, Адыгэ Республикэм зэкIэ щыпсэухэрэми псауныгъэ пытэ яIэнэу, насыпышIонхэу, шIумрэ ягупсэхэм ягуфэбэныгъэрэ ащымыкIэнхэу, мамырэу псэунхэу тафэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием»  и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный