IофшIэным икъэухъумэн анахь шъхьаI

1989-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и 28-м IофшIэным икъэухъумэн и Дунэе мафэ хагъэунэфыкIы.

Ащ фэгъэхьыгъэу АР-м Iоф­шIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэ илъэс къэс конференцие зэхещэ.

Мы мафэхэм щыIэгъэ зэхэсыгъом Iофыгъо зэфэшъхьафхэм щатегущыIагъэх. IофшIапIэм щыхъурэ фыкъоныгъэхэр, тхьамыкIагъоу къяхъулIэхэрэр нахь макIэ шIыгъэнхэм афэшI пшъэ­рылъэу къэуцухэрэм атегущы­Iагъэх, нэужым зэнэкъокъоу «Iоф­шIэныр къэухъумэгъэнымкIэ IофшIэпIэ анахь дэгъур» зыфи­Iорэм изэфэхьысыжьхэр къаIуа­гъэх.

IофшIэным икъэухъумэн епхыгъэу Адыгэ Республикэм щызэхащэхэрэм къатегущыIагъ АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Ирина Ширинар. Гъэхъагъэхэр яIэх нахь мышIэми, джыри щыкIагъэхэр зэрэщыIэхэр, Iоф­шIэным икъэухъумэн шапхъэу пылъ­хэр икъу фэдизэу зэрамыгъэцакIэхэрэр ащ къыхигъэщыгъ.

— 2020-рэ илъэсым Iоф ышIэзэ зипсауныгъэ фыкъуагъэу нэ­­бгырэ 41-рэ республикэм ща­гъэунэфыгъ. Ахэм ащыщэу нэ­­бгыритIумэ ядунай ахъожьыгъ, нэбгырихымэ шъобж хьылъэхэр атещагъэхэ хъугъэ. Мыщ фэдэ хъугъэ-шIагъэхэр къэмыхъунхэм пае щынэгъончъэным епхыгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэ, пащэхэр Iоф зы­шIэрэ цIыфхэм гущыIэгъу афэ­хъунхэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ шапхъэу щыIэхэр амыукъонхэу агурагъэIон фае. IофшIэным икъэухъумэн мэхьанэ ин зэриIэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыхегъэщы ыкIи пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къегъэуцух. Ахэр дгъэцэкIэнхэ фае, — еIо Ирина Ширинам.

«IофшIэныр къэухъумэгъэнымкIэ IофшIэпIэ анахь дэгъур» зыфиIорэ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэр нэужым агъэшIуагъэх. Илъэс 18 хъугъэу ар республикэм щызэхащэ. 2020-рэ илъэсым шъолъырым ит коммерческэ ыкIи бюджет организации 185-рэ ащ хэлэжьагъ. ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм ахъщэ шIухьафтынхэмрэ дипломхэмрэ афагъэшъошагъэх.

Коммерческэ организациехэмкIэ анахь дэгъоу IофшIэныр зыщыухъумагъэу алъытагъэр ыкIи апэрэ чIыпIэр зыфагъэшъо­шагъэр Александр Денисовыр зипэщэ ООО-у «Комплекс Агро» зыфиIорэр ары. ЯтIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ псэолъэшI пкъыгъохэр зыщашIырэ комбинатэу «Энемский» зыфиIорэм, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим ыкIи IофшIэным икъэухъумэнкIэ инженерэу Мэт Рустам дипломрэ сертификатрэ ратыжьыгъэх. Ящэнэрэ чIыпIэр зыхьыгъэр IэшIу-IушIухэр къыдэзгъэкIырэ цехэу «Карнавал» зыфиIорэр ары. Производствэм ипащэу АкIэжъ Альбинэ шIухьафтын ратыгъ.

Коммерцием емыпхыгъэу Iоф зышIэрэ организациехэм ащыщэу щынэгъончъагъэм ылъэныкъокIэ анахь дэгъоу Iоф зышIэу къыхахыгъэр Адыгэ къэралыгъо университетыр ары. ЯтIонэрэ чIыпIэр зыфагъэшъошагъэр сэкъатныгъэ зиIэхэр ыкIи нэжъ­-Iужъхэр зыщаIыгъхэ республикэ интернатыр ары. Ящэнэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэр Мыекъопэ районымкIэ социальнэ фэIо-фа­шIэхэр зыгъэцэкIэрэ комп­лекснэ гупчэр ары.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан ты­рихыгъ.