Хэгъэгум иджэрз

Урысые Федерацием самбэмкIэ изэнэкъокъу Новороссийскэ щыкIуагъ.

Хэгъэгум ишъолъырхэм якIэлэ­еджа­кIохэу илъэс 14 – 16 зы­ныбжь­хэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх. БэнэкIо 700-м нахьыбэ алырэгъум щызэIукIагъ. Адыгэ Республикэм зыщызыгъэ­сэрэ Мамхыгъэ Астемир килограмм 88-м нэс къэзыщэчыхэ­рэм якуп иIэпэIэсэныгъэ къыщи­гъэлъэ­гъуагъ.

Пэнэхэс игурыт еджапIэ щеджэрэ Мамхыгъэ Астемир ящэнэрэ чIыпIэр къыдихи, Урысыем иджэрз медаль къыфагъэ­шъошагъ. Нарт шъаор тренерэу Ацумыжъ Заур егъасэ.

Мэлылъфэгъум и 25-м А. Мамхыгъэр алырэгъум щыбэнагъ. Спортым гъэхъагъэу щишIыгъэр адыгэ быракъым имэфэкI мафэ фегъэхьы.

Новороссийскэ къэлэ-лIы­хъужъ. Хэгъэгу зэошхом илъэ­хъан Адыгеим щыщ дзэкIолIхэм къалэм икъэухъу­мэн, фашистхэм язэхэкъутэн лIы­хъужъ­ныгъэ щы­зэрахьагъ.

— СамбэмкIэ зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ бэнакIохэр, тренер­хэр лIыхъужъ ыкIи лэжьэкIо щытхъум япхыгъэ чIыпIэхэу Новороссийскэ иIэхэм ащыIа­гъэх, лIыгъэ зезыхьэзэ фэхыгъэхэм шъхьащэ афашIыгъ, — къыти­Iуагъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу Делэкъо Адам. — Мамхыгъэ Астемир, ащ итренерэу Ацумыжъ Заур тафэгушIо, спортым щытхъоу къыщыдахырэм хагъэхъонэу афэтэIо.