Хьасанэкъо Мурат нахьыжъхэм яIофыгъохэм защигъэгъозагъ

Къэралыгъо Думэм физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. А. Мед­ведевым ишъолъыр общественнэ приемнэу АР-м щыIэм зыныбжь хэкIотагъэхэм ясоциальнэ-правовой Iофыгъохэр пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу мэлылъфэгъум и 27-м къащыфызэхифыгъэх.

Кощхьэблэ районым щыпсэурэ зэшъхьэгъусэхэу IофшIэным иветеранэу щытхэм ЖКХ-мкIэ фэIо-фашIэхэм атефэрэ уасэм итынкIэ фэгъэкIотэныгъэу яIэхэр ашIэ ашIоигъуагъ. А Iофыгъом изэшIохын пае депутатым рес­публикэм игъэцэкIэкIо хабзэ икъулыкъу гъэнэфагъэ зыфи­гъэзагъ.

Мыекъуапэ щыщ бзылъфыгъэу я 2-рэ купым хэхьэрэ сэкъатныгъэ зиIэр ипсауныгъэ изытеткIэ ищыкIэгъэ техническэ пкъыгъохэр иунэе про­граммэ хагъэхьан алъэкIыщтмэ къы­кIэупчIагъ. Мы Iофыгъор псын­кIэу зэшIохыгъэным фэшI федеральнэ хэбзэгъэуцум уполномоченнэ къулыкъу гъэнэфагъэм зыфигъэзагъ.

Мыекъуапэ имикрорайонхэм ащыщ горэм щыпсэухэрэм Къэ­ралыгъо Думэм идепутат зыфагъэзагъ гараж кооперативым пэблэгъэ автомобиль гъогоу автотранспортыр бэу зыщызе­кIорэм лъэс гъогу щыгъэпсы­гъэнымкIэ IэпыIэгъу къафэхъу­нэу. Къэлэдэсыбэхэр зыгъэгумэкIырэ мы Iофыгъор зэшIохы­гъэ­ным пае депутатым гъэцэ­кIэкIо хабзэм икъулыкъурэ чIы­пIэ зы­гъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъумрэ тхылъ афигъэхьыгъ.

— Непэ зыкъысфэзыгъэзагъэхэр зыгъэгумэкIыщтыгъэхэр социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэр ары. Ахэм язэшIохын амалэу сиIэр зэкIэ есхьылIэщт, — къыIуагъ Хьасанэкъо Мурат.

Республикэм исхэм ащыщхэр нэмыкI социальнэ-правовой Iо­фыгъохэми агъэгумэкIыщтыгъэх. Мы мафэм депутатым цIыфхэм яупчIэхэм игъэкIотыгъэу ­джэуап къаритыжьыгъ, яIофыгъохэр къа­фызэхифыгъэх. Iофтхьабзэм изэхэщэнкIэ АР-м игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу къызэрэтфэхъугъэхэри хэзгъэу­нэфыкIы сшIоигъуагъ.

Къандор Анзор.
Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэ­рал­ыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.